+ نوشته شده توسط مسعود ابراهیمی در سه شنبه هفتم بهمن ۱۳۹۳ و ساعت 13:20 |

نیــــــارزداین جهـــان برنـانِ خالی           بیهـــــوده فکرِمــــال داری خیالی 

فزون ازحدّمخور(مسعود)غمِ مال            که می بلعدتوراخاک دستِ خالی  

========================================

  (جوانی دادم ازدست) 

          ذلِ لـــــــرزان دارم چــــشمِ گریان 

                                                     چومجنـــــون زُلفِ آشفته پریشان  

          تفاسیرِوجــــــودم عشق میخواند 

                                                     به یغمـارفت عمرم قـــــــهرِدوران 

          فــــــــریبِ نازِدنـــــــیاخــوردم آوخ 

                                                     جوانی دادم ازدست خیلی آسان 

          من آن پیرِمحبّــــــــم درغمِ عشق 

                                                     زتن سوختــــــم برایِ وصلِ جانان 

          رسیدم(مسعودا)گوبرلبِ گــــــور 

                                                      نشدقسمت دل افغانم دل افغان

                                       

+ نوشته شده توسط مسعود ابراهیمی در یکشنبه هفتم دی ۱۳۹۳ و ساعت 14:7 |

.........(آتــــــا)......... 

آتا گــــــــوزومون ایشیـــــــقی

...........................................سن سن گــوزدن آتانمــــــارام 

قانین قانیماقــــــــــــاتی شیخ 

...........................................اوزگه قــــــــــانا قاتانمــــــارام  

 آتا،نغمـــــــه ســن ائللــــــرده 

گئــزیرسن شیرین دیللــــــرده 

صفــــــاسی قـــاراتئللــــــرده 

...........................................سن سیــزلقمـه اوتانمــــــارام 

آتاحیــــــــــــــرانام باخــــــیشا 

سنده گـــوزه للیک ناکــــــیشا 

گــــــــوزه للیکلرده آخــــــیشا  

..........................................سنی غمـــــــه ساتانمــــــارام 

آتامحبّــــــــــــت باغــــــیسان 

ائلــــده ویقارین داغــــــیسان 

بایاض اللــرین ساغــــــیسان 

..........................................سنسیزکاماچـــــاتانمــــــارام 

آتا گـــــــوزلریمـــــــین یاشی 

کــــــــورگوزومون قاراقاشی 

آغارتمیشام دهـــــری باشی 

..........................................سن اولماسان یاتانمــــــارام 

آتا  گــــــول اوخـشادیم،آدین 

ائل غمی ائلــده فــــــریادین 

(مسعود)ده آ؛للاه امـــدادین 

.........................................گولسوزگولــه باتانمــــــارام 

آتاگــول بئسله دین ایللــــــر 

گول اوخشادین قاراتئللــــــر

بونوبیلیـــــــربوتون ائللــــــر 

........................................حــانیم دئییب اوتانمــــــارام 

آتاپینــــــــه لـــــــی اللــرین 

نسون باهاربایاض تئللــرین 

یادیمــــــداشیرین دیللــرین 

.......................................یوخـــــوتـکی توتانمــــــارام 

  

 

میلادباسعادت اُسوهءجهان خلقت مولاعلی(ع)روزپدرنام گرفته است 

ازپدرننویسم انصاف نیست: 

((پــــــدر)) 

      مهربان موجــــــودعالـــــــم فخردوران پدراست 

                                        یدِبیضـــــــــاءنورحق نجــــــــمِ فروران پدراست 

      پــــــــدرآرامش جــــان روح خداونـــــــدغفــــــور 

                                        غمگــــــــسارِزندگـــــی باچشمِ گریان پدراست 

      مهربانتـــــــرنیست ازاوجزخـالقِ مطلق خــــــدا 

                                        قلبِ تاریخِ حـــــــیات آلالـــــــــه نعمان پدراست 

      میتپـــــــــدقلبش برایِ خانـــــــــــواده روزوشب 

                                        عــاشق فرزندوزن دلـــــــــهاراسلطان پدراست 

      پینــــــهءدستش نشــان ازمهربانیــــهای اوست 

                                        نغمــــــهءروزگارغم(مسعود)خُرامـــان پدراست 

      تانگــــــریدعائلــــــه درتنگنــــــــــایِ زنـــــــدگی 

                                        عاشقانــــــــه شمع وارمیسوزدحیران پدراست 

      بایدبرحـــــــرمت نشینیم تانفس داریم وجــــــان 

                                        رفتنیست ازاین جهان فرزانــــه مهمان پدراست 

      رفتنی هستیم ماچنــــــدین صباحــــــــی بعدآن 

                                        زیرخــــــاک سردشب دریــــای طوفان پدراست 

      شایـــــدهم زودترازاوپروازکردیم ســــــوی حق 

                                        سوگ ماخواهدنشست دلخسته نالان پدراست

 

((نشستم سوگِ توخواهر)) 

سوّم اردیبهشت ماه نودوچهار ساعتُ نه وپانزده دقیقهءصبحِ روزِپنجشنبه(94/2/3) 

باجی،گونـدوزگئچه آغلاردی گوزوم       یانمیـــشام آتـشِ هیجــــراندااوزوم 

نه جفـــــــادیرفلکین قهـــــری یاخا       یاخیــــــلدیم آتشینه کیخدی کوزوم 

 بوحیات مخمصه سی(مسعودا)دِه       نئجــــــه من سوزِفراقینـــــــدادُوزُم  

الّذینَ اَصابَتهُم مُصیبَةٌ قالوا:اِنّا لِلّه وَاِنّا اِلَیهِ الرّاجِعُون (آیهء156 سورهءبقره)  

غُنـــــــودی خواهرآرام گیردرخـاک        چوشمع سوختی توای آلالهءپـاک 

سُپردی عمـــــرطولانی درین سـو        برایِ وصل کــــردی سینه راچـاک 

من آن دانم بگـــو(مسعود)خـدائی        مَـــلَک بــــــودی دُرِناب دردلِ لاک 

کشیــــــدی رنـجِ دنــــــیامحنـتِ آن       نلـــــــرزاند بادِسردبوران وکـولاک 

نهایت زداجـــــــل ســازِفـــــراقش        به زیرِخاکِ سردرفتی که بی باک 

نشستم ســـوگِ تــوپیمانـــــهءغم        کشیدم سرمراهمــدل شدافـلاک  

                                                                   (برادرداغدیده ات:مسعود)

=======================================

پیشاپیش میلادباسعادت مولی الموحّدین حضرت علی(ع)وروزمعلّم را بر 

معلّمان عزیزتبریک عرض مینمایم. 

 

((معلّم))

      تفسیرمن آن مــــــــهرولائی تومعلّــــــم 

                                                 دروادیِ عشق کــــوه منائی تومعلّــــــم 

      گـــــــوهرنسب وبرج شرف گنـــج محبّت 

                                                 درلاک صـــدف دُرِّبهــــــــائی تومعلّــــــم 

      بروفـــــق مرادنغمه سُـــــــرائی قدرآزاد 

                                                 ازقیدجـــــــهان،سرورهـائی تومعلّــــــم 

      دردایــــــــرهءعشق خدالالــــــــــهءاطهر 

                                                 آفتـــــاب جهان نجم سمائی تومعلّــــــم 

      بی پرده بگـــــــویم ملــــکی بال دوپرواز 

                                                 عیسی دمـــی وروح خدائی تومعلّــــــم 

      آراسته به عصمت بگو(مسعود)به دیانت 

                                                 دلسوزحیـــــات  مهرووفائی تومعلّــــــم 

      استـــــادازل داده هنرســــوزی به تقدیر 

                                                 مهتابی شب نــــــــورعلائی تومعلّــــــم 

      ایـــــــثارزجـــــــان می کنی باروح بلندت 

                                                 ایستـاده چوکوه جودوسخائی تومعلّـــم 

=========================== 

 

((معلّم))  

      معلّم گــــــــوزون آغلاراوره یین گنج وفـــــادیر 

                                       سین سانــــدااوره کدن ویقارین کوه منـــــادیر 

      شمــــــدیرووجـودون دایــــــــرهءعشق حیاتدا 

                                       یاندیرمالیسان خلقــــــــــه کمالیندا صفـــــادیر 

      وارعشوه نازی دونــــــــــیانین امّاکی سرابدی 

                                       لایق ائـــــــده سن خدمت ائلـــــه رازبقـــــادیر 

      حکمت یارادیب سنـــده ویقارخــــــالق سبحان 

                                       آجدان اوله سن گولمه لی سن دونیافنـــــادیر 

      گولـــدورمه لی سن آغلی یانی فانی جاهاندا 

                                       گولــــدوردوعلی(ع)بینوانــــــی عبدخـــــدادیر 

      تفسیره دوراخ فقـــــره بویون ائیمی سن ایللر 

                                       حقدیرسفرین محتـــــاج اولان شاه وگـــــدادیر 

      پـــــــروازبلنــــــــدبشریّت دئنــــــــه(مسعود

                                       حقــــــدن یاپیش تــاوارنفسین سازجـــــدادیر  

+ نوشته شده توسط مسعود ابراهیمی در سه شنبه یکم اردیبهشت ۱۳۹۴ و ساعت 21:33 |

    قالَ رسُول اللهُ:الجنّةُ تحتِ اقدامِ اُمّهات 

 میلادباسعادت بانوی دوعالم اُسوهءجهان خلقت خانم فاطمهءزهراء(س) 

    وروزِزن رابرمادران خسته دل تبریک عرض مینمایم:  

((روزِزن مبارک)) 

زن نگــین آفرینش چــــــــون فرشته درزمیــــــــن  

دُرّدرلاکِ صـــــــــدف خواتـــــــــــم ورادُرِّثمــــــــین 

هست جنّت زیــــــــرپایش(مسعودا)مــــــــهرِمنیر 

این حدیثِ عشق رافرموده است احمد امین(ص) 

گـــــــویم تبریک روزمـــــــــادررابرای مـــــــــادران 

همنـــوابافـــــــاطمه(س)نامیــدربِّ العالمــــــــین

 

(سیزده بدرمبارکباد) 

       سیـــــزده بدرمبـــــــــارکبادبهــــــارِتو 

                                                   نکـــوسال پیش روخوش روزگــــــارِتو 

       طوافِ کعبــــــهءدل کردی دلبراوست 

                                                   خداخــــــوانی خداوندخق نگــــــــارِتو 

       فریضــــــه برمن ومـــا برعبـــــــــادلله 

                                                   نشینیم سجــــدهءشکرش وقــــــارِتو 

       ره است تااوبرایِ بنـــــــــــدگانِ خوب 

                                                   نوردیــــــــدن سلــوک وسیرکــــــارِتو 

       خلائق محتـــــــــرم داردرصفِ عشّاق 

                                                   مریــــــــدی اهلِ دل این افتخــــــارِتو 

       فرازِ عشقِ سُبحانی بگـــو(مسعود

                                                   به همنــوع مهــــــرورزیدن قــــــرارِتو 

       درین هنگامــــهءخدمت مشومأیوس 

                                                   چـــراکـــه دادرس اوهست یـــــــارِتو   

 ========================  

(دوستوما قوربان) 

       دوستوماقــــوربان جانیم نازی منــــــده  

                                               نازآلان من نازســـــاتان سازی منــــــده 

       چــــالمالی یام گولسون حیات عشقینه 

                                               دُوزچـــــــوره یی اردکی قازی منــــــده 

       قرارسیــــزبیرقوشام اوچماق ایستیرم 

                                               قانـــــــــات وئرن اودورپروازی منــــــده 

       نعمتِ الــــــــوانی یاغـــــــدیران گویدن 

                                               معجــــــزه گرروحِ اعجــــــازی منــــــده 

       ساومیشام عوموروقـــیشادوغروگئدیر 

                                               ســـورِحیات گول چیچک یازی منــــــده 

       قارچیـــچه کی تاپشیریب عوموروگوله 

                                               گولمه دی دونیـــــــامنه رازی منــــــده 

       شاکیــــــــرم هرحالداگوله گولمـــــویه 

                                               عشوه سی یالاندی گولنازی منــــــده 

       کیم گولوبدوگولسون ئوزوم گولمه دی 

                                               شاه وگـــــــدادهری اولمازی منــــــده 

       بولبولــــــه اوخشارنفسیم (مسعودا

                                               سویله قدردنـــــــــدی آوازی منــــــده

 

+ نوشته شده توسط مسعود ابراهیمی در جمعه چهاردهم فروردین ۱۳۹۴ و ساعت 4:50 |

(نوروزما امسال...) 

نـــــــوروزمـــا بافاطمیّــــــــه زیباست         روزی رسان حق حقّدوست زهراست 

باران رحمــــــت باریــــــدازآسمــــــان         ســال نیـــــــکوازبهـــــــارآن پیداست 

(مسعود)کنـــــــاراین عـزاتبریک گــــو         برامّت احمـــــــدنبی(ص)بـاصفاست 

((نوروزگئلیر)) 

درسال نوبرپانمائیم جشن وســــــروررا          ازدل به کَنیم بُخل وحسدکبروغـــــروررا  

برفــــــاتحـــه لارم بنشینیـــــم سرُتربت          ارواحِ نیاکان کنیم شادصاحبِ گـــــــوررا  

(مسعود)به زیارت رویم ازخانهءدوستان          بایدکه فراموش نکنیـــم اهلِ قُبُــــــوررا  

     پیشاپیش فرارسیدن عید نوروز وجشن طبیعت رابرتمام اقوام ایــــرانی 

     هرآن که نام ایران را دردل می پروراند(ترک،کُرد،فارس،لُر،بلوچ،گیلک،ووو...) 

      تبریک میگویم.  

     برهمسفــران،سالِ نو،نوروزمبــــــارک 

                                                   بـرپیــــروجوان،سالِ نو،نوروزمبــــــارک 

     هرقــــــوم برازندهءشــادیست درایران 

                                                   برهمــــوطنان،سال نو،نوروزمبــــــارک 

     تقسیم بکنیم شادیِ دنیای مجــــــازی 

                                                   برخیرخـواهان،سال نو،نوروزمبــــــارک 

     باید به زیارت رویــــــم ازخــــــانهءبیمار 

                                                   برخستـه دلان،سال نو،نوروزمبــــــارک 

     درحــــــــدِّتوان دستِ تهیدست بگیـریم 

                                                   بـرمستمنــدان،سال نو،نوروزمبــــــارک 

     پیمــــــان وفـاداریِ دل باهمـــــه اقوام 

                                                   بـرمهـــــرورزان،سال،نونوروزمبــــــارک 

     پیدایش فصـلِ گل وبلبل چه صفـــــائی 

                                                   بـرفرمانبــــران،سال نو،نوروزمبــــــارک 

     صاحب کرم اواصـل کرم گنـــــج کرامت 

                                                   بـــــــرراهـرُوان،سال نو،نوروزمبــــــارک 

     آیـــــدبه چمـن مرغ سحـــربلبلِ الحــان

                                                     برسوخته دلان،سال نو،نوروزمبــــارک 

     پروانه به رقص آیـــدازین رقصِ طبیعت 

                                                     برشاپـــــرکان،سال نو،نوروزمبــــــارک 

     (مسعود)به تمنّای دل گونغمه سرودم 

                                                     برایرانـــــــیان،سال نو،نوروزمبــــــارک  

     ====================================== 

 (نوروزگولو) 

محتــــــرم هموطنلریم،شـــــادیاشایین ایکی یوزایل 

 نوروزگــــولودرین هرایل،دارانسین گولنن قـــــاراتئل 

تئل منیمــــــدی ائلده منیم،ائل گولسون ائللرئوزونه 

نغمه دئییم(مسعودا)ده،یاشاسین ائلنن شیرین دیل 

آنادیل دیللرین شـــــاهی،تورک دیلی تفسیرائدیلیب 

مین دیله دیلمانــــــجی منم،افتخاردی بیـــزیم بوائل  

  ((بایرام گئلیر)) 

     بایــــــرام گئلیـــــــرگـــــــوله گولــه ائللــــــره 

                                      هـــــــارای ســــــالین دشت ودمن چوللـــــره 

     گئلسین گئـدن قوشلارقـــــاربـــوران ســـاویب 

                                      قــــــــارچیچــــــه کی گولـــورالوان گوللــــــره 

     اوینــــــــویـــــوردوخ قیش آیلاری قـــارتـــــوپو 

                                      تاپشیریــــــــردیخ جـــــانی دونان سئللــــــره 

     گول چیچــــــــئک واختیدی گـــــوز ل آی بوآی 

                                      بولبــــــــول گولورساچـــــاخلی سونبوللــــره 

     عشق حیـــــــاتلا دولـــــــوبایـــــــــرام آیــــی 

                                      شیـــــدانفـــــس نغمـــــــــه لی بولبوللــــــره 

     شادلیـــــــــق ائدخ شادیاشی یاخ هــــرایلی 

                                       وئرمی یئــــــــخ شادلـــــیقی قــارایئللــــــره 

     ایل ساویشانــــدی ایلی ایلـــــــــدن گـوزه ل 

                                       اَن اَنه یلـــــــــه تاپشیراخ ســــــون ایللــــــره 

     ایتمـــــــــه سین بواُن اُنـــــه لرســــاللاسین 

                                       شــــال باجادان قــوربــــــــــان قاراتئللــــــره 

     تئــــــــل منیمـــــدی ائل منیـــم ائللــــــرمنیم 

                                       یازمیشام شــــــــورنغمه شیـــــرین دیللـــره 

     نیشانلـــــــی قیــــــزاوغلانلارچــارشنبه نـی 

                                       ایل دونـــــومــــــویاخسین خیـــــــنااللــــــره 

     آچیــــلمی یان باختی چــــــــــایدان آتیلسین 

                                       باختیــــــم آچیل دئسین آخـــــــان سئللـــره 

     چارشنبه نین صوبحونده گـــــون کیخمامیش 

                                       حقـــــــدن بــــــارات یاغــــمالی گوزللــــــره 

     آینــــــــاداراخ زولال سوحیــــران باخــــــیش 

                                       یــــــــاراشیــــرقیــــــــزلاراکمــــــربئللــــــره 

     (مسعود)آذربایجــــان ائلینــــــــــین دَئــــبی 

                                       شعــــــــره دوزئــــــخ لایقــــــدی غزللــــــره   

+ نوشته شده توسط مسعود ابراهیمی در یکشنبه بیست و چهارم اسفند ۱۳۹۳ و ساعت 4:10 |
    (رازِ سفر) 

      دلم آرام نگرفت 

      دل بُریدازدلِ من 

      بسته بودعهدوقرارزودشکست 

      چه جفابرمنِ زار 

      فرصتِ وصل ندادرفت زبَرَم 

      شدسیاه خانهءدل 

      تنگ دنیا چوقفس نارنمود 

      زندگی برمنِ دلداده زتن سوختم وجان 

      پریشانحال،چومجنونم وتسلیمِ قَدَر 

      عمردادم به هدر 

      سیه زولفم سفیدگشت(مسعودا)گورازِسفر 

      گفتم برهمسفران گفتنم مِن بابِ هنر 

      هنرِعشق همین سوزی چوشمع محفلِ حال 

      برهرآن عاشقِ دلباخته نیافته ست وصال 

      شکستم باده سبودرغمِ جانان سوختم 

      پیرهن از،نارِجفا برتنِ خویشتن دوختم 

      این بوداسرارِ من ای همدلان دروادیِ عشق 

      نیافتم ره به وصال سوختم وسوخت سوزِفراق 

      =================================  

تاپانمـــــــــــازسان ایتیــــــره نی       شادلیــــــــق ائـوه گئتیــــــره نی 

ساخــــــــلی یاردین زامانینــــــدا       غمـــــــی ائـــــودن بیتیــــــره نی 

آنــــــادیرقـــــایغی کِش ائـــــوده       (مسعود)سیلیب سوپــــــوره نی

((آنام یادیما دوشور)) 

      حیاتیمــــــــاباخــــــان گونلر،آنام یادیمادوشــــــور 

                                    گـــــوزیاشلاریم آخان گونلر،آنام یادیما دوشــــــور 

      لایلالاریــــــــلایاتیــــــردیم،اویانـــــــــیردیم نازیــــلا 

                                    لایــــــلاسئسی دویان گونلر،آنام یادیمادوشــــــور 

      آنا قلبی گـــــــونئش دئمئک،آللا هین ایشیق نورو 

                                    قلبیمه نورچــــــــاخان گونلر،آنام یادیمادوشــــــور  

      آنــــاائوین چیراغــــــــیدی،آتــــاائوین دایــــــــاغی 

                                    قارانلیق چــــــولقویان گونلر،آنام یادیمادوشــــــور 

      ســـــــاودیم حیاتین غمینی،آغارتدیم ائلده ساچی 

                                    اوره ییـــــم آغیــــــران گونلر،آنام یادیمادوشــــــور 

      آغ ساچـــــــلاریم قارااُولماز،بیرده گــــــــوره آنامی 

                                    آغ ساچیما باخـــــــان گونلر،آنام یادیما دوشــــــور 

      گئجه یاتمیـــــــردی گوندوزو،من یاتام صوبحه تکین 

                                    گئجــــه نی یاتمی یان گونلر،آنام یادیمادوشــــــور 

      آنامحبّـــــــتین اوزو،محبّتـــــــــده سالیــــــــرکــــوز 

                                    محبّــــت آختــــــــاران گونلر،آنام یادیما دوشــــــور 

      غمه بوغــــــــدوقهــــــرِفلک،آغــــــــلادی ایللربویو 

                                    غم ایچره ســـــوزالان گونلر،آنام یادیما دوشــــــور 

      (مسعود)حیاتین ایشی بو،آغلی ییب آغلی یاسان 

                                    دئنـــه غم آغــــــلادان گونلر،آنام یادیما دوشــــــور 

      بایاض الینــــــی چئکیــــــــردی،باشیماآغلامی یام 

                                    داراخ یاشــــــا تاخــان گونلر،آنام یادیما دوشــــــور 

      فــــــــرازِعشقیـــــدی منـــــــده،یانیـــــرام آیریلیقا 

                                    هیجــران اودویانــــــان گونلر،آنام یادیمادوشــــــور 

      نئدن بیلمه دیم قــــــدرینی،دیریلیقــــده یانمی یام 

                                    کــــوزه ریب اودلانـــان گونلر،آنام یادیمادوشــــــور 

      آنانغمــــــه قولاقیمـــــدا،آناقــــــــانات اوچماقیمدا 

                                     قانات آچیب اوچـــــان گونلر،آنام یادیما دوشــــــور 

+ نوشته شده توسط مسعود ابراهیمی در یکشنبه دهم اسفند ۱۳۹۳ و ساعت 13:25 |

گونئش بانو:آدرس ننوشتی ....ولی تمام دوستان میتونندباذکرنام اگرلایق 

بدونندازاشعاربنده استفاده بکنند ....(لطفا آدرس وپروفایلتون رابنویسید)

((حسرتِ دل)) 

میــــــروم روزگــــــــاری دیگربرسفــــــر 

سفـــــــری دورودرازســــــــویِ قَــــــدَر 

حکمـــــــــران اوهست اومطلــــــق خدا 

دم ازاوبــــــــازدم ازوصــــــاحب نظــــــر 

شمع وارسوخــــــــتم بپایت عـــــاشقی 

هیچ نفهمیـــــــدی مراکـــــردی حــــــذر 

حسرتِ دل میبــــــــرم خــــــــــاکِ سیاه 

عمــــــردادم درکنـــــــــارِ تـــــــوهــــــدر 

سوخــــــــتن،خودهست هنر برعاشقان 

این جفاچیست؟کردی برمن بی هنــــــر 

خـــــــویشتن گم کـــــــــردی درلایِ جفا 

رودررومیـــــــریزم گفتـــــــی برتو پــــــر 

من ندیـــــــــدم این شهــــــــــامت رازتو 

آتش انـــــــــداختی به جانم بی خبــــــر 

یادبـــــــردی آن زمــــــــان دورِ شبـــــاب 

من بُــــــدَم خورشیــــدوتوبودی قمــــــر 

ریشه برقلبــــــــم دوانـــــــــــدی سالها 

گشتـــــــــی تاپایانِ عمــــرم دردســــــر 

بی محـــــــــاباگفتنــــــــــم بردل مـــگیر 

دل سپـــــــــردم بردلت حکـــم ظفـــــــر 

آئـــــــی بعدازمـــرگ سرقبـــــــرم یقین 

فاتحـــــــــه خوانی برایـــــم بی ثمــــــر 

هست(مسعود)گــــــــوچرادرزنـــــدگی 

این نخواندی نغمــــه خوانم درحضــــــر 

گرببیــــــــزی خـــاکِ قبـــــــــــرم باالک 

هیــــــــچ نبینــــــــی ازمنِ شیدااثــــــر 

========================================== 

 

((ماکوداغلاری داغلاری)) 

بوره نیب الـوان گوللره،ماکوداغلاری داغــــــلاری 

گــــورونورجنّت گوزلره ماکوداغلاری داغــــــلاری 

آیلارایللرگئـــــــزمیشم،داغ داشینی قارلی داغی 

ایلی باغـــــــلی ایللره،ماکوداغلاری داغــــــلاری 

آرابیـــــرنغمه دئییب،اوخشامیشام خــــان وطنیم 

شیرین نغمـــــه دیللره،ماکوداغلاری داغــــــلاری 

یاغدیریب حق رحمتی،خلقـــــــــه خـلائق باشینا 

آغ ساچ قــــــــاراتئللره،ماکوداغلاری داغــــــلاری 

یایدایایلاق هاواسی،قیشداقــــاربوران صفاسی 

روح باغیشلیرچـــوللره،ماکوداغلاری داغــــــلاری 

گوزه لدی نیسان آیی،ماکونون هرفصلی گوزه ل 

شوروحال گــــوزه للره،ماکوداغلاری داغــــــلاری 

یای یازپاییزفصلینــــــده،باغ باغاتی گولـدوچیچک 

گــــولوستان بولبوللره،ماکوداغلاری داعــــــلاری 

فره کهلیــــــــک بارابار،گئزیرلالـــــــــــه زارچمنی 

سـان بهشت کهلیکلره،ماکوداغلاری داغــــــلاری 

حقیقتــــــــدن نفسی،پنجــــــــره دی شهریمیزه 

اوردان باخـــــــادوزلره،ماکوداغلاری داغــــــلاری 

زنگباردان آخان سو،قــــارسویو(مسعود)ده گیله 

غبطـــــــه دی دنیزلره،ماکوداغلاری داغــــــلاری 

قارقیـزی قاردان گوزه ل،ماکونون حوری قیزلاری 

بئـــــــــزی ییــرملکلره،ماکوداغلاری داغــــــلاری 

قَدِرعنـــــــــا بویلاری،اوغلانلارین زولفـــــــوسیاه 

میدانــــــــدی ایگیدلره،ماکوداغلاری داغــــــلاری

+ نوشته شده توسط مسعود ابراهیمی در یکشنبه بیست و ششم بهمن ۱۳۹۳ و ساعت 20:46 |

 ((خشوعِ باطنی)) 

      خشوعِ باطنی خـــــواهم نه نیرنــــــگ 

                                                    ندیــــــدم کس دریــن دوران بیرنــــــگ 

      مریـــــــدِاهلِ دل دانـــــــدکــــــه گفتم 

                                                    نبــــــــایدماکنیــــــم ازنوعِ خودننــــــگ 

      فضیلت بــــــرعبــــــــادلله وبنــــــــــده 

                                                    به ریسمـــــــانِ خداوندش زندچنــــــگ 

      چـــه دنیــــــــایِ فریبنده فــــــــسونگر 

                                                    برایِ کسبِ قــــدرت می کنندجنــــــگ 

      جــــــهان درآتش اجحــــــــاف ســــوزد 

                                                    دلم بروصلِ معبودگشته است تنــــــگ 

      چراغـــــــافل شـــویم ازروزِمحـــــــشر 

                                                    قیامت(مسعودا)گـومیخوریم سنــــــگ 

      هرآن دروادیِ عشق خــــویشتن باخت 

                                                    زدیـــــــن دوراست ازآداب وفرهنــــــگ 

===================================

یاران دههءمبارک فجرنشان ازفلسقهءوجودیِ عشق است تبریک میگویم   

  برایران وایرانی. 

 ((بهمن آییــــندا)) 

      گون دوغـــدوگونئش،گولدوحیات بهمن آیینــــــدا  

                                       ایران اوزونــــــــه،آلدی بارات بهمــــــن آیینــــــدا 

      حقدن باراتی خلقــــه نفس،سازی گوزه لــــــدن 

                                       رقصِ حیــــــات،آرامشِ جان،نــازی گوزه لــــــدن 

      بوغموشدوفلک قهــــــــری بیزی،ناخلف اللــــــر 

                                        گولــدوبوگونئشله حیاتی،سارسی یان ائللــــــر  

      ائل فریادی گئلدی،علینیــــن(ع)پرچمی الــــــده 

                                       قوردوعدالت بایراقیـــــــنی نغمه سی دیلــــــده 

      اُوبت شکنِ عصــــــرخمینــــــــی(ره)شهِ خوبان 

                                       طاغـــــــوتی گوتوردویئرئــــــــوزوندن،غمِ دوران 

      طغیانگـــــــره دونــیــــادی جهنّـــــــــم،اودودادار 

                                       قــذّافی یـه قوردوتلــه،صدّامـــــــــه اوجــــــادار 

      داردان آسیـــــــــلان چوخ،ولی آزعبرت آلان کس 

                                      بیلمئـــــــزبوجهان،شاه وگــــدااولمالی ییخ خس 

      خاشاک وخسیم بیلمه لی ییخ،عصیان ائده نلـــر 

                                      غفلت نه گئــــرک دوزیولونـــــــوائیری گئده نلـــر 

      ایـــــــوانِ مدائنـــــــــدن آلین عبــــــــرتی قالدی 

                                      بایقوشلارابایقــــوش هـــــــاواری ائللره سالدی 

      بیلـــــــدی بوحرامی کاخی ویرانـه یه دونمـــش 

                                      ظولمون چیراغی عدلین الیلـه سونوسونمــوش 

      اعجـــــــازِبشر حُـــــریاشی یا حکمته باغلــــــی 

                                      گوردوم نئچه شاه سون باهـارینداگوزوآغلــــــی 

      آغلارگـــــــــوزوله تختِ روانینــــــــداپشیمــــــان 

                                      پئشمانکیلیقین فــایداسی یوخ روحوپریشــــــان 

      جــــــــاه وجلالی تاپشیریب اغیــــاره فــــــلاکت 

                                      بوش ال لـه گئدیب توپراقـا دونیاسی هــــــلاکت 

      سلطان یاشی یاخ اشــرفِ خلقت آدیمیــــــزدی 

                                      دوستلارآییلین حق یولــــوحقّ امـدادیمیــــــزدی 

      قـــرآن یولومـــــوزیولچویوخ انسان ویقــــــاریندا 

                                       اسلام دینینین گــــــــوللوچیچکلی باهــــــاریندا 

      جانـــــدان گئچئک ایثــــارزجان(مسعود)حقیقت 

                                       بوسیروسلــــــوک حقّه ســــــاری طیِّ طریقت

+ نوشته شده توسط مسعود ابراهیمی در یکشنبه دوازدهم بهمن ۱۳۹۳ و ساعت 8:52 |

27/11/1 

تولّـدیافته ام امروز،ولی ای کاش نمی یافتــــــم 

خداراشاکرم بی شک،زدل افروخته تن تافتــــــم  

چنـان رنجِ جــــــهان دیدم،جهانـــــی درغمِ پنهان 

زآتش برخودم(مسعود)،بگــــوپیراهنی بافتــــــم

 

 (سنگِ صبورم) 

      مهربانــــی می کنم برهرکس وناکس زجــــــان 

                                   سوزم ازتن شمع وارسوختن هنربرعاشقــــــان  

      عـــــاشقم برکائنــــــات برخلـــــــــقِ استادِ ازل 

                                 نی نــــــوازم نی نوازازعدّه ای بی سازمـــــــان  

      همدل وشیـــــدابرایِ وصل برمعبـــــــودِ خویش 

                                 زنــــــــدگی برپایهءخـــقّ استوارعبدم فغــــــان  

      صــــــبوری پیشهءمن سنگِ صبــــــورم بی قرار 

                                 یادگرفتـم خدمت بر خلقِ خـــــــداوندازمِهــــــان  

      مهـــــــــرورزی کارِمن درپایــــــــگاهِ مــــــردمی 

                                 داغ برقلبــم زدندمعدودی خویشان بی امــــــان  

      دم ازاوست بازدم ازومن مخلــص ازعـــــــبّادِ او 

                                  شکـــــــــوه ازاقوام دارم غیره برمن مهربــــــان  

      بدتــــرازخویشتن ندانم درجـــــــهانِ بی وفــــــا 

                               (مسعودا)گـــورازِدل ریختـم برون سوزِنهــــــان 

=======================================  

  سیزلایاسیزلایاساودیم عومورومو       یاندیردی فلک سالـدیم کومورومو  

هرکس یانمالی(مسعود)یانماغــا        سویله ائلـه دیم سیل سوپورومو 

(آپاردیقیم ایکی مئتربئزاولاجاق....) 

       یاداسالـــــدیقجا اولـوم واریانــیرام اوزحالیمــــــا 

                                    نئــدن دورداللی توتموشام جاهانی احوالیمــــــا 

       دئییــــرم اوزاوزومــه بســـــــدی نئدندیربوحالین 

                                    ویریــرام آتشِ غم اوزگئلــــــــه جئک اقبالیمــــــا 

       قاراگوندن قاراسی یئرده قالیب چیغنــی یاسان 

                                    باخــدیم بیرلحظه کئچئن گونلره اوزامــثالیمــــــا 

       قوجالیب یئرده قالیبلارالی بــوش باغــــــری یارا 

                                    یارالاندیم بوغمـــه سالــــــدیم هاواراموالیمــــــا 

       پئشمان اولدوم نی یه من بیلمه دیم لذّت حیاتی 

                                    خـزان پوکدوبئلیمی ساودی باهارقیل قالیمــــــا 

       قالا عومــــوروم کورودو واخت تاپابیلمه دیم حالا

                                    یئتیریب سون باهــاریم آلمیشام یوکو دالیمــــــا 

       یوکوم غمــــدیرنئچه ایل ییغدیقیم ثروت قالاجاق 

                                    یئمه دیم ایچمه دیم یاندیم سونـوبواعمالیمــــــا 

       نیه صرف ائتمه دیم حقدن یاغـان حق نعمئتینی 

                                    قالدی مندن اولانا قیمــــــــادیم یئیئم مالیمــــــا 

       آپاردیقیــــــم ایکی مئتربئزاولاجاق قیسمت اولا 

                                     اولمویا(مسعودا)دِه بئللی دئگیل وای حالیمــــا

+ نوشته شده توسط مسعود ابراهیمی در یکشنبه بیست و هشتم دی ۱۳۹۳ و ساعت 10:15 |
 دوستان عزیزم:این شعرازطرف دوستی بی ریا بنام گلشنِ راز برمن رسـید 

چنان ذوب درمعانی بیانش گردیدم زودترازموعودمقررنوشتم تاشمـــا هم از 

برکات معنوی این سرودهءزیبا بهره مندگردیدممنـــــون گلشن رازعزیــزه نام 

سرایندهءاین شعرزیبا رانوشتی(فهیم بخشی اهل بیرجند-خراسان جنوبی)

 

(همگی برخرِ شیطان سواریم) 

چــه آمــدبرسرِ اقـــــوام وخویشان      که گــردید جمعشان اینطورپریشان 

چـــراخـــــواهرزخواهرمی گریــــزد      بــــرادربـــابـــــــرادرمی ستیــــــزد 

چـــــرادختـــرزمــــــــادرننــــگ دارد      پــدربابچّـــــــه هایش جنــــگ دارد 

چـــرامــــــهرومحـبّت کیمیــــــاشد      رفاقت هــایِ دیرینـــــه ریــــــاشد  

برایِ اغنـــــــیاءهـــم لذّتــی نیست      فقیــــران رابجـــائی عزّتـی نیست 

به ظاهرخانه هـامان کاخِ شاه است      درونش یک جــهان اندوه وآه است 

درودیـوارهــاکاشیُّ سنـــــگ است      ولی هرخانه یک میدانِ جنگ است 

دگرازبــــــذل وبخششها اثــرنیست      زانصاف ومـــــــروّت ها خبرنیست 

عموجــان خاله جان دیگرنگوئیــــم       برای مـــــــرگِ هـــــم درآرزوئیـــم 

یکی حج میـروددسـالی دوسه بار       کنارش خــواهرش ناداروناچــــــار 

یکی باســـــــودِ امــــــوالِ نـزولی       رودمکّـــــــه به اُمّیــــــــــدِ قبولی 

یکی ازکـــــربلا وشـــــــام گویـــــد       یکی ازفخــــــربراقـــــوام گویــــد 

یکی نازدبه مــــاشین وبه باغــش       یکی باشدتکـــــبّر دردمـــــــاغش 

یکی وقتی بـه ماشینش سـواراست       فقط مــثلِ بتی اززهرِمـــــــاراست 

خلاصـه وضـــــــع تعــــریفی نداریم       همگی برخرِ شیــــــــطان سواریم  

=========================== 

(دوستلوق یئرینده)

  دوستلوق یئرینــــــده دوستااینانمــا قارداشاچوخ  

اُوخــــــــــلارگوزوندن واختی گئلئنــده اولاربیراُوخ 

تفسیرینه دوردوم حیــــاتین گورمــه دیم یک رنگ 

اینسان تانی یا اینســانی جـــوخدوربئله بی مُوخ

قلبیمــــــده یاشاتدیم هامینی حورمئتــــه لایــق 

حورمئت قویانی اُولمـــــادی گــوزدن اولانی توخ 

بیرعـــــــدّه بیلیرحورمئتینی مــــــــال ومنالـــــدا 

(مسعود)سئوینیب گیرمه کاخاکاخ اولاجاق کوخ 

===========================

(دونیانی طلاق کیم....) 

     چوخ چیغناما دوستوم حیات افسانه دی کوکـــــدن 

                                     تاپشیرما اوره ک غم یوکـــو غمخانه دی کوکـــــدن 

     وارعشـــــــوه نازی،نازی سرابدیرغمــــــــه داغلی 

                                     های کویــــــــــدوگوزللیکلری ویرانه دی کوکـــــدن 

     هرکس اودوزافیکـــــــــیرینی بومحفلِ غمـــــــــده 

                                     عقلیــــن اودوزوب بیلمـه لی دیوانه دی کوکـــــدن 

     ســــــاودیم عومورو(مسعودا)سویلـــه اوزون ایللر 

                                     شادلیق نئــــدی بیلدیم بیـزه بیگانه دی کوکـــــدن 

     مست ائیلی ییرهرکس گـــــــووه نه ثروتیـــنه زای 

                                     بیلمیــــــرسونوتوپراق می ومیخانه دی کوکـــــدن 

     دونیـــــــانی طلاق کیم وئــــره آزادیاشی یاحُــــــر 

                                      وئردیم طلاقی غم دولــــــــو پیمانه دی کوکـــــدن

+ نوشته شده توسط مسعود ابراهیمی در یکشنبه بیست و یکم دی ۱۳۹۳ و ساعت 8:56 |

((بِسمِ اللهِ اَلرَّحمنِ اَلرّحیم))  

(اُخُوَّتِ اسلامی) 

بیزتورکوخ،بیزکوردوخ،بیردیرقانـــی میز      بیزگیــلک،بیزبلوچ،عزیز جانــی میز 

جانـــــــانا باغلی ییخ ،حقّین یولوندا      بیزفارسیخ بیزلُروخ،باغ ایرانــی میز  

مسلمان اولکه سی،تاریخی اسلام      محمّدپیعمبر(ص)حـــوکمرانــی میز 

مکتبِ عشقیــــــدیر،محفــلِ اُونسـو      آسمـــــانی کتاب،گول قرآنـــی میز 

صفاباغِ عرفـــــــان،نغمـــــــهءحقلـه      لاله زارِاحمــــد،گـــولوستانـــی میز 

(مسعود)آرامِ جان،سویلـــه حیاتیـم      باغلیـــــدی ائللـــره ائللرجانــی میر 

ائل منیـــم تورک ائلی،حــامی ائللره     حوکموحقدن بیزه،حق سلطانی میز 

 

(اِنَّمااَلمُومِنُونَ اُخوَتُ فَاصلَحُ بَینَ اَخَوَیکُم وَاتَّقُواللهَ لَعَلَّکُم تُرحَمُون) 

                                                                                                             (حجرات-10) 

مؤمنان برادریکدیگرند،بنابراین میان دوبرادرخودصلح برقرارسازیدوتقوای الهی پیشه کنیدتا مشمول رحمت شوید  

ضمن سلام وعرض ادب برامّت واحد،عاشقانِ مُخلص،راهیانِ نور: 

پیشاپیش دههءمبارک فجروهفتهءوحدت راگرامی داشته ،میلادِباسعادتِ 

پیغمــبرِعظیم والشّأن ،اُسوهءخلقت،خاتم الا نبیاء،محمّدالمصطفی(ص)و 

ششمین اخترِتابناکِ آسمانِ ولایت حضرت امامِ حغفرصـادق(ع)رابرجهان  

اسلام تبریک عرض مینمایم. 

محمّدآسمـــــانِ عشق،جهان راآسمانــــــی کرد 

محمّدخـــــــاتمِ ارسُل،که قرآن راجهانــــــی کرد  

مریدِ اهلِ دل سلطان ،تفاسیرِوجــــودش عشق 

محمّدکشتیِ طوفــان،حیــات راجاودانــــــی کرد 

اُخُـــــــوّت حکمِ احمدبود،جهان بینــــیِّ اسلامی 

محمّدرهبرِ مخـــــتار،حقیقت جانفشانــــــی کرد 

نداریم شیعه وسنّی ، همــــــه یک امّت واحــــد 

محمّدعـــــــاشقِ وحدت،بااُمّت زندگانــــــی کرد 

نشست برکرسیِ اسلام، زمانی جهل حاکم بود 

محمّدنُخبـــــــهءمحمـود،زقرآن پاسبانــــــی کرد 

بحق دروادیِ عشّـــــــاق،کریم اهل دل سلطان 

محمّدبرکــــتاب ودین،دراسلام میهمانــــــی کرد 

چـــــه حکمت درورایِ این،وقارِکـــــــوه ساامّت 

محمّدفخـــــرِخلقت با،خلائق شادمانــــــی کرد 

حیــــــات بانور اوپیدا،جــــهالت ریشه کن گردید 

محمّداُسوهءمخلـوق و برخلق حکمرانـــــی کرد 

نشدتسلیـــــمِ نااهلان درین دنیـــــــایِ آشوبگر 

محمّدمهرِ بی پایان،برمخـلوق مهربانــــــی کرد 

دُرِناب انــــــــدرونِ لاک،بـــــــرون زدازدلِ ظلمت 

محمّدآفتــابِ عشق ،زمان رانورفشانــــــی کرد 

حـــــــدیثِ زندگی(مسعود)،درآسمانی کتابِ او 

محمّدباغ بودباغبـــــان،جهان راباغبانــــــی کرد 

مبـــــــارک بادمیلادش،برایِ شیعـــــــه وسنّـی 

محمّد میزبانِ دین،به عــــــالم میزبانــــــی کرد

+ نوشته شده توسط مسعود ابراهیمی در یکشنبه چهاردهم دی ۱۳۹۳ و ساعت 22:0 |

((داغِ هجران)) 

     (آسمان بی وقفه می باریدو من بی اختیــــــار ).....رها 

                                      اشک میریختــــــم درآغـــــوشِ طبیعت سیل وار  

     این چه ســـــودایِ غلط تسلیمِ برتقــــــدیرشدم 

                                      روزگارم شدسیــــــاه دنـــــــــیا برایم ناگــــــــوار 

     اهلِ دل بــــــودم جوان دل راسپــــــردم بردلش 

                                      پرکشیدرفت ازبَرَم غمخــــــواره گشتـم غمگسار  

    (مسعود)آرامش زدست دادم بگـــــوعمـری دراز 

                                      چون قفس گردیدجــــــهان ماتمکـده من سوگوار  

    می سرودم نغمـــــــهءعشق دربهـــــــارِرنـدگی  

                                      داغ برقلبــــــم زدهجـران نالـــم عمریست بیقرار  

    حال دراحـــــــوال منم دلسوخـته دروادیِّ عشق 

                                      می برم این سـوزِدل باخــــــودبخاک سویِ مـزار  

======================================== 

 

دوستان:ائوایچینده ساغلام وجودیاوان چوره کله هرنئدن باشدی.شوکورونه 

ائگله شیئخ تانرینین وئردیقینه  وقدیرینی بیلمه لی ییک.طغیــان ائله می یئک کی نقمت یاغدیرار     

خوشبختلیق اودودور،ائوده یاشانتی گوزه ل اولسون 

ائوعائلــــــــــه سی ،آرواداوشاق هامّیسی گولسون 

للـــــــدن دوواری ،نی لی ییــــــــرم یاغـــــــدیرانکبت 

پالچیـــــق دوواری، گولدورک قوی غم گئدرسولسون 

خوشبختــــــــلیقی(مسعود)،گئتیمئزمال ومنــال پول 

بیرلیک یاراداخ ،ائــــــــوده هامی عشقینــه دولسون

((خدمت ائلـــــه آروادا)) 

      قینــــــاماسین اوخــویانلا رمن حقیــــــری 

                                                 گــورمویئــــنلردهریده اوشاق تحقیــــــری 

      نــــــازائلی ییب ائـــــل آراسی آرواداونــو 

                                                 گئیــــــدیرمی ییب جیاتینـــــداغصُه دونــو 

      آنلی بانــلارلانـــــــام آنلاسینیــــــــلارمنی 

                                                 ســونرادان اوتـوروب دانلاسینـــــــلارمنی

      زمانــــه میزپیس گئتیـــــریب آنلــی یان آز 

                                                 نئدندیربیــرعــــــدّه ساتیــــــرخیلقئــته ناز 

      ایسته دیقیــــــم تانریدان گورم ایشیــمی 

                                                 چئکمیشم والله اوتــــــوزایکی دیشیــمی 

      بلکه یئمئخدان فالیب محتـــــاج اولمــویام 

                                                 دانّاق یئییب دانّاق آلتینــــــــداسولمــویام  

      چوخ یاخچیـــــــدی اُولوم اُولاددان آلاسان  

                                                 جئب خرجینی یاخچیدی پـولسوزقالاسان 

      ایسته میرم اینجیــــــدم اوشـــــاقلاریمی 

                                                 تیخمیشان ائشیدمی یم قــــــولاقلاریمی 

      یاخچیسیندان اینجی میشم پیســـیه وای 

                                                 یاخچیسی منده اوشاقین هامّیسی های 

      وارین اولساگئلیب سنی گـــــوره جئک لر  

                                                 پالتاریویوب ساچلاریوی هــــــوره جئک لر  

      وارین اولمـــــــاساقاپیـــــــدان بویلامـازلا 

                                                  یئرده یاتیب قان قوساسان یوخلامـــــازلا

      گوردوغومدن قورخورام گـــوردوم بیرینی 

                                                  تاختــــــــا قاشیقلادویوللـــــردیم دیرینی 

      دیل باغــلادی اوره گینی دئیئن مــــه دی 

                                                  ایسته دیقی یاوان چوره ک یئیئن مه دی 

      عارف حیاتـــــین ایشی بواینانمـــــا چوخ 

                                                  اوشـــــاقــــــلارازامانینــــــــداویراللاراوخ 

      دُوزقلبیندن یاناسان  سئسین کیخمی یا 

                                                  ائله دربئش اوشاقـــــلارسنی ییخمی یا 

      آرواداداچـــوخ اینانمـــــــااوزگه قیــــــزی 

                                                  واختی گئلئنــــــده اولارئوزوقیرمیــــــزی 

      گوزوگورمئزکی سنی سن قوجالمیسان 

                                                  ائــــــل آراسی آدیـــارادیب اوجالمیسان 

      باخمایاوان سوزلره ایستیــــــرم دئیــــیر 

                                                  بئللی دئگـــیل دُوندو اُوظاهیرده گئیــــیر 

      خـــــــــدمت ائله آروادا(مسعود)آروادین 

                                                  آدی اوستونــــــــده دی آروادهربیرزادین 

      یاخچـی یاپیس خدمت ائدیب عوموربویو 

                                                   چــــــالدیریب سنه ائلده قیزاوغلان تویو 

      عکسینه دورساخ کیشیده بوحالــــدادی 

                                                   آروادگــئرک مواظب اولسون قالــــدادی 

      سفاریشیـــــــم هرایکی طرف آنلاسین 

                                                   قویماسینلا اوزگـــــه لرگئلیب دانلاسین 

      دونیـــــــافنافانیــــــدی بیــزلرده قونـاق 

                                                   خوش یاشی یاخ آلله اوچون بیراوتانـاق 

      بئش گونون سوداسینا ائیمی یئک بویون 

                                                   گئلئرباشیمیزادهریــــــده مین بیراُویون 

      اوندادیرکی قهره دوچاراولمالی ییـــــخ 

                                                   چاره تاپیب یول حـــیاتا بولمالی ییـــــخ 

      واخت ساویشاندان سورادئیمئزغمینه 

                                                    فیکیرلئشمه لی دیک اوّلـــــده همینه

+ نوشته شده توسط مسعود ابراهیمی در یکشنبه سی ام آذر ۱۳۹۳ و ساعت 6:44 |

رحلت حضرت رسول اکرم(ص)وشهادت فرزندبرومندش امام  

    حسن مجتبی(ع)را برجهان اسلام تسلییت میگویم. 

================================== 

نئیَـــــم نومید زمانه خسته ام کرده       زخویشتن خویش بیزارناله ام کرده  

چـــوبلبل می سُرودم نغمــهءدل را       دل افکنـــــــدم دلــی آواره ام کرده

 جـــــــوانی بودومن آن روزگارِخوش       دریغــــــــاآه وزار بیچـــاره ام کرده 

پریشانحال ودرمانده سپـــردم عمر        کشیدم رنجِ هجـــران نفله ام کرده 

تــــــــوکّل برخـــــــداآرامشِ جانـــم         بگـو(مسعود)همین آسوده ام کرده 

صباحی چنــــــدراباشم به امّیــدش       فــرازِبنـــــــدگی فرهیخته ام کرده 

بدانـم این جهان افسانه ای بیش نیست        فسانـــــــه میشوم آمـاده ام کرده

 (حنّــــــانه) 

    گریه کردی سالها اشکِ فــــراقت بی ریــــــا ء  

                                        غُبـــــارِکفشِ پدرراسرمه بـرچــــشم توتیــــــاء 

    شیفتـــــــهءمادرشـــــدی دانم فــرازِعشقِ تو  

                                        عاشقانــــــــه میــــــروی راهِ بلنــــــدِاتقیــــــاء 

    بال وپرریختــــــی برایِ وصل برمعبـــودِخویش  

                                        عالـــمِ توعالــــمِ بــــــالاست حقّــــــاکبریــــــاء 

    فاضــــــله خوانــم فَخــــورآزاده دروادیِّ عشق  

                                        درّدرلاکِ صـــــــدف بــــــروالــــدینت کیمیــــــاء 

    خــــــودشـــــــدی مادردرین دورانِ تنگِ زندگی  

                                        مادری خوش نام وجــاکردی میـــانِ اوصیــــــاء 

    پاکبـــــــازودلنـــــــــوازی برهمــــــــه اطرافیان  

                                         پیرهـــن ازعشق پرتن کردی فرشت بوریــــــا  

    سوختی وساختی بپایان رفت عمرت شورِحال  

                                         برتوسوخــتن هست هنردل واپسی ازاشقیاء 

    (مسعودا)گــــــورمزِهمــــزیستی محبّت کارِتو  

                                        مـــی ورزی بربینــــــوابرآن که غــــــــیرِ اغنیاء

======================

 (بیهــــوده فروختم دل) 

      مست هستم ومستانـــــــه،پروازِسفرکــــــردم 

                                  دنبــــــالِ هـــــوایِ نفس،عمرم راهدرکــــــردم 

       دنیـــــــارافــــــنادیدم،بااین همــــــــه نازعشوه 

                                       خــــوردم فریبِ نازش،خم خویش کمرکــــــردم  

     نازداردونازعشـــــــوه،زیبـــــــائی ســــراب آخر 

                                       بیهــــــوده فروختم دل،بیهــــــوده گذرکــــــردم  

     دورانِ جـــــــوانی رفت،بانالـــــــهءبی وقفـــــه 

                                       دیوانــــــــهءمسحوری،تسلیــــــمِ قدرکــــــردم  

     خویشــــــتن راندانستـــــــــه،بابارِگناهـــــــانم 

                                       هرروزهــــــــزاران بار،برخـــویش نظرکــــــردم  

     گفتــــــم چراغم خـــــوردی،تادردِکمـــــــرگیری 

                                       بااین همــــــه احوالات عمرم رابه سرکــــــردم  

     افسانه جهان(مسعود)خویشتن شدی افسانه 

                                       گــــــوبرغمِ دورانش،خویشتن راسپــرکــــــردم  

     باغبــــــانِ غمش بــودم،غمخـــــــوارهءبی پروا 

                                       آوردخـــــزان بــــــادش،احساسِ خطرکــــــردم 

=========================== 

 (یالانیـــــــن بازاری) 

     (یالانـــــــین بازاری،دیللــــرده شیریــــــن).....پروین 

                                             دُزُونــــــــوتاپمیـــــــرام،دانــیشا بیریــــــن 

     چـــــــــوخوناباخــــیرام ،ایکی ئوزلـــــــودو 

                                             اُوزومـــــــــه ظنینم ،قویـــــــوسودریــــــن 

     فلکین آی اینسان، دوشئـــــــرسن بیرگون 

                                            کیمـــــــدیرَرسویولا،سویوچــوخ سریــــــن 

     ائوایچـــــــره یالانــی،دانیشان کیـــــــشی 

                                            کــــــوسدورَرآروادی، ترک ائلئـــــراریــــــن  

     اولمـــــــویاائوده گــــــــر،یالان وعــــــده لر 

                                            ائـــــــواولاراینسانـــــــــا،بهــشتِ بریــــــن 

     آروادداگئــــرکــــــــدیر،یالان دئمــــــــی یه 

                                            کیشی یه سینـــــــدیرار،اریـــن کمریــــــن 

     ایستی ساخلامـاق بیزیم، ائو بورجــــوموز 

                                            بورجلویوخ اوشاقــــــا،بیلئــــخ قدیریــــــن 

     یاشامـــین یاشامــــــــاق،بیرعائلـــــــه ده 

                                             یاغـــــــدیراربـــــرکت،(مسعود)ازبریــــــن 

     اُولسون بونغمـــــــه لر،نغمــــــــهءحـــیات 

                                             حقـّیـــــدن آل باراتی،حـــــــق سفریــــــن 

     محکومسان یاشامایانـــــــــدیروجـــــــودو

                                             یانمـــــــاق بوسفــــرده ،سنین هنــــــرین 

     یانــــــدی احمدنبی(ص)،علی مرتضی(ع) 

                                             زهرانین(س)عشقینــــه،واردی خبریــــــن 

     هــــرکس کی یانــــدیرا،جیسمینی ائــــوه 

                                             یانـــدیراللاراونــــــــا،گــــــــــورَر ثمریــــــن 

+ نوشته شده توسط مسعود ابراهیمی در یکشنبه شانزدهم آذر ۱۳۹۳ و ساعت 19:51 |

(به احمد(ص)اقتداءکردم به محمود) 

 

        زانســان پست ترحیـــــــــوان ندیــــــدم 

                                            به خـــودشک دارم وانســــان ندیــــــدم  

          درین دنیــــــــایِ افسونگــــــرپریشــــان 

                                  صـداقت اهـــــــلِ دل پیمـــــان ندیــــــدم  

        بهاران درغــــمِ دوستان ســـــــوخـــــتم 

                                    صمیمـــــیّت دریــــــــن دوران ندیــــــدم  

          همـــــــه مهمانیـــــــم اندراین خــــــرابه 

                                    بــــدونِ ریب ورنگ مهمـــــــان ندیــــــدم  

         شباهنـــــــگِ وجـــــــودم عشق خوانَــد 

                                    هرآن عــــاشق وِراخـــــــندان ندیــــــدم  

         فراعـــــــین تـــــاج برسرحُکـــــــم راندند 

                                    به پیمــــان استــــــوارسلطان ندیــــــدم  

         فــــــریب تاجِ زرّین خـــــــــوردهـــــرکس 

                                             نشست بـرتخــــتِ طاووس آن ندیــــــدم   

         درانجــــــامِ فـــــرایض ظاهـــــری خوش 

                                              زدل آکنـــــــــــــده ازایمــــــــان ندیــــــم 

         علی(ع)احمد(ص)مــــــــرابیـــــداریِ دل 

                                             علی(ع)وارشــــاهــــــدِ دوران ندیــــــدم  

         به احمد(ص)اقتـــــــداءکـــردم به محمود      

                                             چـــــــوآئیــــــنِ محمّد(ص)دین ندیــــــدم  

         مـــــــراآرامــــــــش دل(مسعودا)گـــــــو 

                                             کتـــــــابی اقضــــل ازقــــــرآن ندیــــــدم  

         طــــــوافِ کعبـــــــهءدل کـــــــردم دلبـــر 

                                            خــداست جانانــــــه ازاوجـــــان ندیــــــدم  

         مریـــــــدم اهـــــــــلِ دل دروادیِ عشـــق 

                                            قَــــــدَرقُـــــــدرَت چـــــواوجانان ندیــــــدم 

======================== 

 

(حسرت داغی) 

      (شیدابولبول تک دولاندیم داغ داشی قان آغلادیـــم)  

                               گورمــــــــه دیم جانانیمی زولفوپریشان آغلادیــــــم  

        سئوگی دونیاسی قـــانات چالدیم وصالین عشقینه  

                                شاپــــرک وارجیسمیدن یاندیم هراسان آغلادیــــــم  

      قالمادی عوموروم جـــــــــاوانلیقدا قوجالتدی روزگار  

                               ائسدیــــردی بادِخــــــزان تقدیره قوربان آغلادیــــــم  

      لیـــلی مجنــــون دونیاسی چوللـــرده گئزدیم ایللری 

                               تاپمادیم لیـــــــلا ایزی افسرده حیــــران آغلادیــــــم  

      مات ومبـــــــهوت قالمیشام اوزدونیاما(مسعود)دئنه 

                               بونه تقدیـــرجان دئـــــــدیم جاناناجاندان آغلادیــــــم  

      قالمی ییب عمـــــرِمفــــــیدیم ساومیشام دورانیمی 

                               گولمه دیم هئچ بیرزامان چـون ابرِنیسان آغلادیــــــم  

      باخمـــــــادی ظالیم فلک آغلارگوزومــــــــده حسرته 

                               چئکـــــــدی حسرت داغینی آلاله نعمـان آغلادیــــــم  

      گئلمیشدیم دونیایه گولمئک بیلمه دیم گولمئک نئدیر 

                               یاغـــــــدیردی اُودقلبیمه قلبیمده طوفان آغلادیــــــم  

      بیرنئچـــــــه گونلوق حــــــیاتی آه وزاریــــم عرشیده 

                               فـــرش آغلیردردیمه چوخ تشنه عطشان آغلادیــــــم 

 

+ نوشته شده توسط مسعود ابراهیمی در یکشنبه دوم آذر ۱۳۹۳ و ساعت 23:44 |

توجّه-1:دوستان یک هفته درمیان روزهای دوشنبه باپست جدید درخدمتتون هستم.....پست بعدی:(93/9/3)  

 =================================== 

((شریکندمردوزن)) 

غـــــــلامم برهرآنکه اوخــداجوست    حبیبِ بی ریــــا یکــــــرنگ بردوست 

فـــــرازِبنـــــــدگی برعبـــــــدِمُخلص    جبین سایـد به خاک دنیا هیاهوست 

فضــــیلت بنــــــده را دروادیِ عشق    سرودِعشق خوانــدذات اویاهوست 

گذرگاه است جهـــان باعشوه نازش    مــــــراداومامریدیم مهــــــرِاوروست 

برایِ ذی حــــیات ذی نفس وانسان    نگنجـــدآنکه تسلیم هست برپوست 

نبالیـــــــم برزروزیـــور به مسنـــــــد    سراب است زندگی شادیّش آرزوست 

حــــــریمِ خانــــه ورزدمــــــردمحبّت    به فــرزندیابه همسرکارِنیــــکوست 

شریکنــــــدمــردوزن درکارِخانــــــــه    پس آن عشقِ محبّت بارِ ماکــوست 

من آن پیــرِمحــــــبّم(مسعودا)گـــــو    دل ازدلـــبرندانم دلبـــــــــرم اوست 

  

((باغبانی کردم-1)) 

این نوشتم دوستان گمان نکنند گلایه اززندگی دارم.خویشتن ملاک عمل قراردادم خویش را بردیگران درس باشد.تجربهءسنّی است سرشارازمهر درونی همگان رادوست دارم اینکه در حیات به تفاهـــــــم تن دردهندبرای جلوگیری از پاشیدگی خانواده ومیتــــــوان عکس قضیّه راتفسیرکرد به نام مردها.هیچ تعهّــــــدی وجودندارد درقبال ســــــوءاستفاده کردن ازاخلاق یکدیگر.لازم میدانم احترام متقابل داشته باشیم برای استحکام بنیـــــان خانواده وسرمشق زندگی برای فرزندان آینده تاآتش جهـــــــل جانمان رانسوزاند.سوختن عشق است نه برای جهل. باآگاهی تمام برهمنوع خودبسوزیم تانشان دهیم کرامت انسانی راخلیــــــفةُ الله نام گرفته واشرف خلقت.شرافت ازآن بشزیّت است حریم عشق رامحترم شمارد. 

باغبـــــــانی کردم انــــدراین جـــــــهانِ بی وفا 

هیچ نـــــــیافتم ازجـــــــهانیّ وجهانــــیّان شفا  

مخفلِ اُنســـــــم خــــــدابودوخداوند حکـــــــیم 

تیره بختـــــی برمنِ عـــاشق نشدقسمت صفا  

روزگارانی سپـــــــردم درحریـــــــمِ عــــاشقی 

غــــــم نشست برقلبِ نورانیّـــــــم آهنــگِ جفا  

(مسعودا)تقـــــــدیربرتوبارکـــــــرداین زنــدگی 

دوستـــــــانِ نامُــــروّت گـــــــــوزَدَنـــــدَم ازقفا  

خـــــــــویش راباورندارم درچـــــــنین روزگارِغم 

هرکه دیدم روی خوش جــــــوروستــم دراختفا 

حقّ گفتـــــــم حقّ راتمکین کـــــــردم درحــیات 

برحقـــــــوق خویشتن خویشم نمــــــودم اکتفا  

شــــاهدِپیــــــــرم درین دِیرخـــــــراب آزرده دل 

خسته جان شدحیدرِکرّار(ع)مُحمّد(ص)مصطفا 

======================  

          ((ایچیمــــــده طوفان))...ترکی 

ایچیمـــــــده طوفان فیـــــــــرتانا،آچـــــیب آغاردابیلمیرم 

درک ائله میرظالیـــــــم قیزی،ئوزه کیـــــــــخاردابیلمیرم  

هانسی عصرین انسانیدی،عصــــــرِحجردئنــدی دئمئک 

قیرمیــزی سی کیخـــــــیرئوزه، ئوزوقیــــــــزاردابیلمیرم 

 قاباردیر ئوزوئوزومــــــــه ،اُودیاغدیریرگــــــــویدن یــــئره 

اُودیالیـــــــرام اُودایچینده،ئــــــــوزوقــــــــــاباردابیلمیرم  

شرم لازیمـــــدی بشره،اولماسا هئچ چـــــاره سی یوخ 

مـــــات قالمیشام ایشلرینـــــــهّ هانسی قراردا بیلمیرم  

بئش بارمـــــاقی اُون ائلی ییب ،یاندیرمیشــــام ایاقیندا 

بیلمی ییبــــــــدی محبّـــــــتی،افکـــــاری هاردا بیلمیرم 

 سئس سالیردینــــــدیرن کیمی،دانیشمیرام لالدی دئییر 

قیشقیریریئرگـــــــوی تی تی ریر،قهری هاواردا بیلمیرم  

بال یالــــــی یان گونلری ده،زهرتوکــــــورقهرینــــــه باخ 

سان کی آزارداوارجــــــیغی،آغـــــــزی بی باردابیلمیرم  

حسرت قالــــــدیم شیرین دیله،نوبارچــــــالیق حیاتیمدا 

ائشیدمـــــــه دیم سون باهاریم گــوزوم نوباردا بیلمیرم  

قات قـــــــاتی شیق روزگاری ،ائیلـــــــه میرآهـــنگِ وفا 

نه دئــــیه جئکـــــدی ظولمــــــــونه روزِشماردا بیلمیرم 

 احترامی خاصّ گــــــــونلرده،قوهوم قارداش اولمویاندا  

فیـــــــرلانیر باشیـــما اُوگون،قارقیـــــــزی قاردابیلمیرم  

نه اولارایستی دربئشـــــــه،هــرگونـــــــوگونلرساویشا 

عائلــــــه ایچره حرارت،نالــــــــه سی ســـــاردابیلمیرم  

بولبول اِولدوم گول اُوخشادیم،آیلاری ایللرسـاوی شیب  

 باتدی تیــــــکان ساغ الیمه ،کینــــه سی خاردا بیلمیرم  

 واریوخومــــــــوتاپشیرارام،گرائــــــــده تمکین حــــیاتی 

(مسعودا)سویلـــــــه بلکه ده ،گـــــوزلری واردابیلمیرم  

کبریدن گـــــــوتومورالی،بیلمیرکی سیــــــرداشی منم 

ترسه گئییـــــــــبدی کاکئتی،ئـــــــــوزوآستاردا بیلمیرم

+ نوشته شده توسط مسعود ابراهیمی در یکشنبه هجدهم آبان ۱۳۹۳ و ساعت 19:51 |

 

((مجنون تکی))

مجنون تکی گئزدیم چولـو دلداری من اُؤلــــــدوم

جانان دئدیم ائل ایچره گرفتــــاری من اُؤلــــــدوم

 

یاندیـــــــم فراقـــــــاآتشِ دل بختِ نگــــــــونسار

لیــــــلاغمینه غم یئدیم غمخواری من اُؤلــــــدوم

 

چئکدیم اوزون ایللرچئکـــــــیرم هیجرینی جاندان

آتش وجودوم کــوزسالیب بیماری من اُؤلــــــدوم

 

قـــــــدّارفلکین چرخی سینا ترسه ایشلـــــه دی

آغلاتـــــدی منی قهـــرینه آغلاری من اُؤلــــــدوم

 

شمـــــــع تک اری دیم(مسعودا)سویله بدنیمدن

آهستـــــــه اُؤلــــوم یارِ دل آزاری من اُؤلــــــدوم

 

عشقــــــین هنری منــــــده دی اودلاندیم حیاتی

عـــاشق گئزیرم عشقیده تیماری من اُؤلــــــدوم

 

سوداگـــــــریِ دل نه لرچئکـــــــدیم نه لرهـــاوار

بیلـــــــدیم هنرِعشقیدیرمعمـاری من اُؤلــــــدوم

 

افسونگــــــــرِتاریـیـــخ آدآلـــــــدیم سفریمـــــده

سینقین اوره گیمله ائلین ائلداری من اُؤلــــــدوم

====================================

((سفرکرده))

مـــــــراآزاربس کـن ای سفــرکـــــرده ندارم      تــــــوانِ حمــــــلِ این بارِ گـــــران راآه وزارم

به هجـــــران رونهادی دربهـــــاران بادلِ پاک      نهانسوزم پریشانحال وغم هست کوله بارم

دلم آکنـــــده ازعشقِ سمـــاوی بودوپُر مهر       مراهجران چــــنان برخــودفروبردغمگسارم

شب وروزم شده گــریه درین وادیِّ حیــــران      زدیــــــده اشـــک میریـــــزم چنان ابرِ بهارم

فـــــــرازِعشقِ سبحــــانی من آن پیرِمحبّــم      به ماتـــم می نشیندبعدِتـــــــوسنگِ مزارم

بُدَم بلـــــــبل بگــــو(مسعود)برایِ نــوگلِ ناز      کنـــــون پژمرده ازدل درکنــــاِر گل چوخارم

حبیبــــــانازخربودنازفروخــتم عهـدبشکست      کمــالِ همنشینی من شکستم شرمسارم

 

((آخرمرامنزل تراب))

ارفــــــراموشم کنی تنهـــــــایِ تنها میشــــــوم

درجهانِ بیــــــدلان افسرده رســـــوامیشــــــوم

 

سرفـــرودآرم به این پیمــــــانِ دل دلبــــــرتوئی

عاشقـــــان داننـــد مرافــــــریادِفردامیشــــــوم

 

(پس مــــــنِ دیوانه رازنجیــــــرودربنــــدم کنید)

            (گــــــررهاگردم زبندمجــــــنونِ لیلامیشــــــوم)......رها

 

عارفــــا حکمت درین تنـــــهائیِ دل رازچیست؟

گوقَـــــدَربامن نساخت محـــوِتماشامیشــــــوم

 

من منم مــــــنهایِ من بی تودرین دِیــــــرِخراب

روی گــــــردانی زمن آواره بی جـــامیشــــــوم

 

خــــــویشتن می بازم اندراین جهانِ فتنـــــه گر

ناله بردل دیــــــده گریان ترک دونیا میشــــــوم

 

ای بنی آدم مشــــــــوتسلیمِ این دنیـــــایِ غم

می بردبرخــــاکِ سردتسلیم سرمامیشــــــوم

 

دل سپردم بردلِ مستانــــه ای پیمان شکست

داغ زدبراین دلــــم هیــــــــهات بلوامیشــــــوم

 

مهربان خــــالق زخاک(مسعود)بگوخلقم نمود

عاشق ومعشوق اوست حقّاکه شیدامیشـوم

 

نی نــــــــوازِعاشقم آخَرمـــــــرامنزل تُــــــراب

باوجــــــودِعشقِ پاک مـــــــهرِدلارامیشــــــوم

 

غم همـه غمخانه دنـیاغم وجودم گشته است

میروم برخاکِ ســــردغرقِ تمنّـــــا میشــــــوم

 

قیـــــــدوبندِاین جهان هـــــــرروزدلتنگم نمــود

حــــــال دراحـــــوال پیرم بازبُـــرنا میشــــــوم

 

+ نوشته شده توسط مسعود ابراهیمی در یکشنبه چهارم آبان ۱۳۹۳ و ساعت 15:20 |

((چوله تاپشیردی منی))

گولـــــــویدوم گول بوداقینــــدا گوله تاپشیــــردی منی

اَل اوزدواللــــــریمــــــدن دوزاَلـــــــه تاپشیــــردی منی

 

جاوانلـــــــیق چاغلاری آهسته اُولــــــوم سوزِفـــــراق

قارا زولفـــــــون تئلی منـــــــده تئله تاپشیــــردی منی

 

سارالتــــــــدی تئللریمی بادِخــــــــزان قهـــــــرِفــــلک

عومــــــــوروم اُولدوهـــدربَدیِئــــــله تاپشیــــردی منی

 

آغارتــــــدیم ساچــــــلاریمی آیریلیقین آغـــــــــزی یانا

ایلی ایلدن قــــــارا گئتــــــــدی ایله تاپشیــــردی منی

 

ائلـــــــه باغـــــلی نفسیم ائللریلـــــــه ائل ویقـــــاریم

چوکــــــدوفانی حیاتیندان ائلــــــــه تاپشیــــردی منی

 

اَئییلــــــدی قامتِ سرو رعنـــــــا قَـــــدیم اُولدوکامــان

ســـــــاودی دورانِ جــــــوانی گَئله تاپشیــــردی منی

 

گئله جئک گـــــونلره آخ وایلاعومــــــورچـــــاتدی باشا

یاشیم آتمیش بئشی آشدی سئله تاپشیــــردی منی

 

سئل سارانیـــــن سئلی آهنگِ وجـــــــودومدا وفــــــا

مجنونـــــــا تای حیاتیمدیرچــــــوله تاپشیــــردی منی

 

(مسعود)حیــــران دولانیب گئزمه لی سن وارنفسین

دئنه باختیــــــم قـــــاراگَئتدی دیله تاپشیــــردی منی

 

اُولموشام داستان دیللــــــرده دئیلیم تورک آنا دئیـــل

آذربایجــــــان دیــــاریم بولبولــــــه تاپشیــــردی منی

 

اُوخـــــــوسون فلسفهءعشقیمی منـــــــدن سورالار

سوسن سونبول عـیاری سونبوله تاپشیــــردی منی

 

حـــــــیاتین سون باهـــاری نغمه لریم ائلــــــده گئزیر

قَــــدرین حوکمونه باغلی اُؤلَــــــه تاپشیــــردی منی

 

آلیشــــــدیم آتشِ هیجرانـــــــداکول اُؤلـــــــــدوبدنیم

توپراقــــــــدان اوّلیـــــــم آخرکولـه تاپشیــــردی منی

 

آپـــــــارسین یئل اُؤیــــــاراتوپراقیمی وصل وویصـــال

توپراق توپراقلاقـــاتیشسین وصله تاپشیــــردی منی

=========================

((عشقِ سبحانی))

عشق:طلیعهءالهیست،عشق:ودیعهءنهائیست،عشق:فریضـهءنهانیست.

برای بقای نسل درجهان هستی اگردرعالــم معرفت به استقبالش برویم

به دورازدغدغهءشیطانی وخباثت اخلاقی.کریم اهل دل میخـــــواهدبرای

حرمت به ناموس خلقت این طلیهءربّانی رامحترم شمرده ودربعدزمانی و

مکانی به آن معنـــای حقیقی بدهد درقالب عـــرفان.عشق:چیزی نیست

انکاروجودکنیم.تمـام هستی کائنات برپایهءعشق استواراست.عشق:یک

قوّهءخارق العاده ایست برمبــــنای حقیقت توسّط خـــــداوندمتعال درنهاد

موجودات وانسانهانهفته شده تابا این قدرت عظیم همـــــــدیگررا درفرازو

   نشیب زندگی بفهمنـدودرکنارهم درآرامش مطلق به سربرند.

عشق:طغیـــــان غرایض نیست برای نسل کشی درمسنــــدقدرت فریب

هــــــوای نفس رابخوریم.عشق:عــــــطوفت درونیست برپایـــهءانسانیّت

دست نوازش برسرهمنوعــــــان خودبکشیم تارمــزانسان بودن رادریابیم

   برای تقرّب بر درگاه احدیّت.

عشق بخشش عشق را باید ستود       درزمــــــین وآسمان اصــــــلِ وجود

عـــــــاشـق ومعشوق اوّل کبــــریاء       سجـــــــده لازم کرددرظلّــش غُنُود

قـــــــابلِ انکارنیست انـکارکنـــــــیم       هــــدیـــــــهءحـــــــقِّ ازل براودُرود

شاهـراهِ زنــــــدگی(مسعود)بگــــو        نغمـــــــهءدل ازدرون بایـــــدسُرود

برقَـــــــدَرمطلـق خــــــدایِ لایـــزال       رحمتش برفـــــــرشییان آیــــدفرود

عــــــرشییان تسلیمِ فرمانش زنــور       یارویــــــاوربرخلائــــق هست وَدُود

بنـــــــدگانِ درگهیـــــــم محــــتاجِ ِاو        الصّمـــــــداوبی نیــــــازمادرسُجُود

 

+ نوشته شده توسط مسعود ابراهیمی در یکشنبه بیستم مهر ۱۳۹۳ و ساعت 20:45 |

      عیداضحی برجهان اسلام مبارک باد.

((اسماعیل قربانی))

    (ای صـــــــباازمن به اسماعیل قــــربانی بگو)

                                          آن نگاهِ عـــــــاشقانه آن خــــــــدائی نـــــازکو

   (زنده برگشتن زکــویِ یارشرطِ عشق نیست)

                                          قول دادی برنگردی کردی خویشتن خویش رو

   (مسعودا)خواستِ الهـــــی بوددادازغیب آب

                                          قطعی این تصمیم اسماعیل تسلیـم شدبه او

((عشق سودائی دگر))

گـــــــریه نایدبرتـــوای،دُرجِ عفــــــاف جانانــــــه ای

درحریمِ کبــــــــــریاء،جـــــــان برکف وپروانــــــه ای

 

عشق ســــــودائی دگر،برعـــاشق ومعشوق حال

ســـــــوزی ازتن شمـــع وار،دریادل وفرزانــــــه ای

 

نیست تقــــــــدیری دگر،ســـــوختن هنربرعاشقان

عـــــــاشقی!بی ادّعا،بهـــــــــرِوصال حنّانــــــه ای

 

گـــــــریه داری گــــــــریه ها،با بــــــــال وپروازِ بلند

سویِ لاهــــــــوتِ ازل،مستِ قــدح مستانــــــه ای

 

(مسعود)افسانه جــــهان،برعشوه نازش دل مبند

دل براوبربنــــــــدوتو،براین جـــــــهان بیگانــــــه ای

===========================

 

دوستلار گمان ائتمه سین بویازیلا ناراضی لیغیمی اعلان ائدیرم

خوشبخت عــــــائله م واروبیرلیقده شادیاشیریخ تجربهءسنّیدی

کسب ائله میشم اوزومـــــــه نسبت وئریرم تایازابیلم.انشاءالله

هامینیزشادیاشی یاسیزعائله نیزله بیریئرده

((کیمدیریانانی))

یاندیم آللاه کیمـه کیمنن دئییــــم کیمدیرقانــــــانی

منیـــــــم احوالیمــــا یانسین منه کیمدیریانــــــانی

 

گـــورمه دیم فانی جاهـــــــاندا یانا بیرسی حالیما

گوردوم آمّا منی منلـــــراوزومــــــــونچودانــــــانی

 

زورلاگـــــولمئک اولا بیلمئزگوله سن گولدوره سن

مریضلیک وارقوجـــالیق اولمادی بیمارسانــــــانی

 

بیلمه دیم دونیانین آلت اوستــــوهارااورداقـــــالام

ائشیددیم هرجوره تهمت دِه(مسعود)یوخ آنــانی

 

ایسلانــا رحمتِ حقّـــــــه ائلی یه مـــــــــرحمئتی

رحمت حقدن بشره گــورمه دیم بیرایسلانــــــانی

 

شرحِ حالیمــــــــدایازیلمیش دئمه لی غصّه یِه یم

یئـــدیم ایللر یِه یَه جم چوخ سالیللارفیرتانــــــانی

 

خیـــــردالارسهوائدیرآما بویوکــــــــدندی گیله ییم

باشادوشمـــــــوراولورم آدلامیشام آستانــــــانی

 

نفرتیــــــــم واربئله بیردورانا یـــوخ درک ائلی یئن

قـــــــوجانین حالینی تقبیــــح ائدیرم آللانــــــانی

 

+ نوشته شده توسط مسعود ابراهیمی در یکشنبه ششم مهر ۱۳۹۳ و ساعت 20:9 |

 

((کن محبّت بی عوض))

گفتــم ای دوست ،کن محبّت بی عوض باش بی خیال

برکسی ازدل برآیـــــــــدمهـــــــرِاو بی قـــیل وقــــــال

 

آوخ آگــــــــــه نیستیــــــــــــم ازانــــــــــــدرون دیگران

دل ببنــــــــدیم بردلش دلـــــــداده باشیم بی مثــــــال

 

(مسعود)این ره طــــــیّ کرد ودل سپـــــــردبردیگری

جزجـــــــــفایِ روزگــــــاران راندیــــــــــد پردادوبــــــال

 

سوخت شمع وارپــــــــایِ پروانه هــــدردادعمرخویش

هردوسوختنـــــــدزنـــــــدگی بی پایه است روبه زوال

 

باوجــــــــودِاین همــــــــــه رنجِ حیــــــــــاتِ دنیــــــوی

سوختـــــــــن راخودهنربرعـــاشق ومعشوق حــــــال

 

((آپاردی سئللرسارامی))

غربت دن یازانلاربیلسین،گـــــــــوردوم غربت توزوایللر

فراقِ عشقیــــــــده یاندیم،آغاردی قـــــــــاپ قاراتئللر

 

آیریلمازدیم، آییـــــــردی چرخِ گـــــــــردون محنتِ جانلا

قرارسیزبیرقـــــــوشام سین سین،گولومندن آلان اللر

 

نما برعشقِ سبجـــــــانی،گئجه گونـــــدوزگوزوم آغلار

دولاندیم عشق سوداسی،مجنون تک شاهیدیم چوللر

 

لیلانی سئسله دیم لیلا،فراقـــــــدایاندی(مسعود)دِه

یازیلمیش آنلیــــــــما تقدیر،آپاردی لیـــــــــلامی سئللر

 

اُوجوزتوتمام بوسئــــــودانی ،یانارقلبیمده یئرتوتموش

اسیـــــــرم آتشِ عشقـــــــه،بیلیــــــــربودردیمی ائللر

 

چالیشــــــدیم وصلینه آوخ،نصیبیم اُولمـــادی قیسمت

ائشید دیم طعنه لی سوزلر،ائل ایچره چوخ آجی دیللر

 

شباهنـــــگِ وجودومدا،یارانمیش عشق ســــوداسی

اُولوب نغمــــــه بوسئودامیز،اُوخـورسئـودالی بولبوللر

 

 

 

+ نوشته شده توسط مسعود ابراهیمی در سه شنبه بیست و پنجم شهریور ۱۳۹۳ و ساعت 10:8 |

              ((ای عشق))فارسی

ای عشق توراسوگند،برعشق مکن خـــــوارم

عاشق شــــــدم دلداده ،فــــریادکه درنـــــارم

 

پروازحیات داشتم لیک بال وپـــــــرم بشکست

ســــــوزم به تبــــع ازدل،دل دادم ودلــــــدارم

 

آهنگِ وجـــــــودم عشق،دروادیِ تنــــــــهائی

دربستــــــرِ مرگ اکنون،افتــــاده وبیمــــــــارم

 

هرچنـــــــددرین سودا،پیمانــــــــه زدم عمری

پُرباغـــمِ هجـــــــــران بود،آلامِ نهــــــــان دارم

 

انداخت فلک قهـــــــرش،برپیکـــــــرهءجسمم

گــــــــریم همه شب تاصبح،هــــــرروزدلارارم

 

آستیــــــــن رازدم بالا،برخـــــاک روم خــــاکم

غمدیـــــــدهءتاریخـــــــم،زودآی به دیــــــدارم

 

الّا که نخــــــواهی دید،(مسعود)بگوفتّانــــه

بربختِ بــــــــدم لعنت عمریست گرفتـــــــارم

=============================

زیارت ازخانهءگِلی ومحقّرچه خالی ازصفاوصمیمیّت نبوددرآغوشِ پدرومادرم.

    ((سوواخ دام))ترکی

صفالی ائـــو، ســـوواخ دامدا ،دوغولمــوشام

سارسیدیب غربت،غم ایچـــره بوغولمــوشام

 

گولمـــــــه دی دونیـا ئوزومه،منـــــــده گولئم

گئجه گـــــــوندوز،آغلاماقـــدان یورولمــوشام

 

سونوندا تاپـــــــدیم اوزومــــــــو،اوزعائلـــه م

گولدومنــــــه،ذهنیم آچیــــــق،دورولمــوشام

 

فانیـــــــدی فانی بوجــــهان،حــــــیات سراب

سون باهاریمــــــدا عشقیلـــه،قورولمــوشام

 

قرارسیزقــــــوشابئنـــــــزیرم ،بوگونلـــــــری

اوچمـــــــالی یام،حـــق یولونا،وورولمــوشام

 

آتام آنام ساغ اولایـــــدی،گورئیـــــــدی کاش

ال اوپمئغه گئلمیشم ،غملـــــــه دولمــوشام

 

گـــــــوزلریم دولــــــدوآغلی یام(مسعودا)دِه

قویمادی ائوصاحیبی،قهـــــــره سولمــوشام

 

دام داشیمــــیز،قوچــــــــعلی نین الینده دی

نیسان بولــــــــــودوتک دولوب،توتولمــوشام

 

آغلامــــــــاق ایستــــیرم گئنه،آغـــــــــلافلک

آغلاتــــــدین اوزون ایللـــری،سُو اولمــوشام

 

+ نوشته شده توسط مسعود ابراهیمی در یکشنبه نهم شهریور ۱۳۹۳ و ساعت 16:12 |

                ((سلوک وسیرِالهی))...فارسی

نیستم به گمــــــان نیست بُدَم اوّلِ هستــــــی

سربارِحـــــــیات شورِجــــــوانی بُدومستــــــی

 

مسحورِجهان گشتــــــم ولیک نفلــــهءجان کرد

دستــــــم نگرفت دست گــرفتم پاکدستــــــی

 

هیهات ازین مهلکــــــه(مسعود)بگـــــوهیهات

خـــوشحالیِ دل فخـــــــرتورا حقّ پرستــــــی

 

تـــــــزویرنکردی همه عمــــــردرهمه احــــوال

خــــــاکیّ وزخاک خلقتت برخاک نشستــــــی

 

درعالــــــــمِ معنا سلـــــــــوک وسیــــــرِ الهی

دادی طلاق دنیـــــایِ فنــــــا کِبرشکستــــــی

 

پیمــــــــانِ وفـــــــــــاداریِ دل بادل ودلبـــــــر

عهــــــــدیست میان توواو عهــــدرابستــــــی

 

درسجـــــــده نشینی شب وروزشیــوهءکارت

ازقیدحیات رنجِ جــــهان مئخمئصه رستــــــی

==================

          ((وای قوجالیق))....ترکی

داشی داش اوسته قویوب داغ یارالتدیم داغ ویقاریم

حریمِ عشقیـــــــده عاشــــــیق دولاندیم ائل نیگاریم

 

ایچیـــــــم آغلاردولانیب گولــــــــــدوم حیاتین ئوزونه

گولـــــــــه ائللرئوزومـــــــــه مهــــــــرومحبّت قراریم

 

یانـــــدی شمع تک وجـــــودوم ائللره ائللریاشاسین

ائلی ائلنن تانیــــــــدیم ائلـــــــدی منیــــــم اعتباریم

 

بوحــــــیات فلسفه سی شمع وارجیسمیم اریــدی

ســــــــویا دوندوبدنیــــــم ائل غمینــــــه ایفتیخاریم

 

فرازِ عشقیــــــــــدیرمنــــــده یارانیب عاشیق اوزوم

فلکــــــــین چرخی سینا ائــــــــزدی منی آه وزاریم

 

نه جفـــــــــاکاردی فلک قهرینه بوغـــــــدو جانیمی

گولمـــــــه دی کیمسه منه منده گولئــــم روزگاریم

 

تباه اولــــــــدو نئچـــــــه ایللر غمی غملـــه یالادیم

یاشادیم دیــــــدهءگریان یئتیـــــــردی سون باهاریم

 

بیلدیم واردی قوجالیـق آی قوجالیق وای قوجالیق

(مسعود)سویله بویاشاملامنیــــــم یوخ سازگاریم

 

اولوم چوخ یاخچیدی دیزاوسته عصــایلا ساواسان

حیاتیـــــــــن غملرینی ائللــــــــــره واردی هاواریم

 

حیات افسانـــه یه دوندو سرابیمیش دئمــــــه لی

گئجـــه گوندوز گورونور تارگــــــــوزومه یوخ فراریم

 

بیلمـــــــه دیم تئزساواجاق تئزلیقیــــله دورِشباب

قورویوب گوزلریمین یاش دامـــــــاری قان داماریم

 

داقـــــــارالمازآغاران ساچ قاییـــــدام ائیلک باهارا

بودوردونیانین ایشی یاندی سونــــــــوندا باهاریم

 

نه قــــــــدرییغمیشیدیم مال ومنــــــــال زیــوروزر

قالــــــــــدی مندن اولانا منــــــــزلِ آخــــــرمزاریم

 

نئدن هردن اوزومه باخـــــــمادیم آهستـــه اولوم

آلا توپراق کامیــــــــنا توپراقـــــــام توپراق عیاریم

 

 

 

+ نوشته شده توسط مسعود ابراهیمی در یکشنبه نوزدهم مرداد ۱۳۹۳ و ساعت 17:19 |

تقدیم به دوستداران مولی الموحّدین علی(ع)بااقتباس از

        استادشهریار:

 

(مولا علی علیه السّلام)

علی(ع)رحمتیست الهی، که به نوربست سمارا

علی(ع)همبالِ محمّد(ص)،یاری میکرد مصطفارا

 

مزن ای گـــــــــدایِ مسکین ،درِخانه اش به والله

(که علی(ع)همیــــــشه میزد، درِ خانــــهءگدارا)

 

باتمامیِ وجـــــودش ،ذوبِ عشق بودوعــــاشق

 دستِ ایتـــــام میگرفت او، یـــــــدِپیــــــروبینوارا

 

به محمّد(ص)اقتــــدا کرد به رسالتِ محمّد(ص)

به حسن(ع)حسینش(ع)آموخت هنــــرِآلِ عبارا

 

به هـــوایِ دل ننازید ،خــویشتن خویش رانبازید

قاتل ملعون رابخشیـــــــد،با اسیرکــــردمــــدارا

 

علی(ع)پروازِبلنــدش،خدمت به خلـــــقّ خدابود

سلوک وسیرِسمــــــائی،طِی نمــــودملکِ فتارا

 

به علی(ع)قسم به احمد،علی نائبِ محمّد(ص)

آورد پیغـــــامِ خـــــدائی، مـــــژدهءبادِ صبـــــــارا

 

(مسعود)اردلـــــــــداده ای تو، منشین بپای دنیا

ننشست(علی(ع)بپایش،به فریادخـواست خدارا

====================

 

((گئلین قیزاولماز وداماداوغول))

 

گئلینه اویمـــــــاکی اولمازسنه قیز،دامــــاداوغول

یاخچیسی تک یاشا تکلیقــــــــده قارا،دامدابوغول

 

گئلینین قهرینـــه راست گئلمی یئن بیلمـئز دوزونو

اوکی راست گئلــدی اُودارشربت اولا بال سـوزونو

 

باغلی یار عقــــــرب ایــــلان تک نیشینی اوزبئلینه

ویرارهــــــردم دانیشاندا صاحیب اولمــــــازدئیلینه

 

جــــــانا جانان دئمئز جانان دئیه سن جـــان گئلینه

آلاســــــــان اون ایکی قولبـــــــاق کمرللدن بئلینه

 

عکسینــــــه قینـــــــــاناداندادانیشــــــاق زهرِجفا

اوندا آرتیقــــــــدی توتانمازگئلینــــــــه دست شفا

 

اریدئللرکیشینی مــــــوم کیمی رستــــم بوی اولا

وئــــــــررالدن حیاتــــــــین رنگینی تا عشقــه دولا

 

کــــــــوره کئندن دئیئخ بیــــرآزدا محبّت تانیمــــــاز

ائـــــــده سن تاج سر ســـــروراورفاقت تانیمــــــاز

 

دامـــــــــادین حوصله سی چئک سه آلارقیناتادان

سلامی شکــــــــوه ائدرشکوه لیـــــــدی قینانادان

 

اُوکی یاغـــــــلی تیکه نی تحفه توتـــاردامادینـــــا

اری نیـــــــن حقّی نئدیر باخسین غذانین دادینـــــا

 

هـــارای ائللرهارایی(مسعودا)ائلدن صاحیب اُول

هامی بیرگونده یاشیرایستی یه نین عشقینه دُول

 

اینانمــــــا هرگولئنه گئلـــــــدی گِــــدَر دونیاسیدی

تانیـــــــــماز یاخچی پیسی سیروسفردونیاسیدی

 

حرامی اللــری واراینجیــــــدیرهئچ اُوفدا دئمیــــــر

اوزونـــــــویاندیریراوزحالینــــــا افسوسدایئمیــــــر

 

 

 

 

+ نوشته شده توسط مسعود ابراهیمی در یکشنبه پنجم مرداد ۱۳۹۳ و ساعت 18:33 |

  ((شبهــــای قــــــدر))

(مولاجان)

شبِ قدراست مـــولا دستِ ماگیر       فراموشِ جـــهانی گشته ایم سیر

زظلم وجــــــــورواستبدادِخــــاکی      علی(ع)جــــــان باغمِ افلاک درگیر

به دردِمامریــــــــدان کن عـــلاجی       اگــــــــرکه برتمنّـــــــا آمـــدیم دیر

مریـــــــــدی اهلِ دل سلطانِ دلها       خبرداری زما نالــــــیم به تقـــــدیر

نداریم جزتوغمخــــــــواری زعُــبّـاد      حبیبِ مؤمــنـان هستی شدیم پیر

فرازِ عشقِ سبحـانیست(مسعود)       بگـــــــونازیـم برتـــــــوحـــال تدبیر

                

                   ((پیـــرِجوانــــــــم))......فارسی

آهنـــــگِ وفـــــــــاداریِ دل مهـــرِ عیانــــــم

خـــــــوردم زحـــودی تیرِ جـــفا زارِنهانــــــم

 

کس نیست به دادم برســد نالــــــــهءپنهان

نالـــم همـــه شب تا سَحَر هر روزفغانــــــم

 

پـــردادم وبـــال بهـــرِ خُرامـــــانیِ خویشان

بربـــادِ فـــــــنارفت جـــــــــوانی نگرانــــــم

 

ازبختِ فرامـــوشیِ خــــویشتن چه مصیبت

افسرده شدم مرغِ حــزین ســـوزِ زمانــــــم

 

برپایــــــــهءمــــــــردی غمِ دنیـــــاراکشیدم

تاغــم نبیــــندهمسفران سوخت دهانــــــم

 

دارم سخنــــــــی چنــــــدزاســــــرارِنهانی

شیــــــدائیِ دل فضلِ من آن پیرِ جوانــــــم

 

حکمت درین ایِامِ سفــر(مسعودا)گــــوراز

برحقّ سپردم دلِ خویش اوست گمانــــــم

 

پروانه منش سوختـم وساختم تبِ عاشق

دروادیِ تنــــــــــهائــــــیِ دل دادامانــــــم

 

فرســــــوده زتن گشته ام امّـــا دمِ عیسا

دارم بخــــــداوندیِ جــــان شیرِ دمانــــــم

==============================

       ((کعبه دن باش......)).....ترکی

خوش اوکئسین حالینا قاندی گئتــــــدی

یاتمــــــــادی غفلتدن اویاندی گئتــــــدی

 

یاندیـــــــردی شمـــــــع تک اوزونوائللره

بوغولـــــــدوآتشیـــــنه یاندی گئتــــــدی

 

سَحَــــــــرآخشام خـــــــوروزتکی بانّادی

آییلــــــــدادوستلاری داراندی گئتــــــدی

 

غم کئـــــــده ره آییلمــــــــادی چوخلاری

کوسدواُودوستلاردان اوتاندی گئتــــــدی

 

قـــــــرارسیز قوشابئنــــــزه دی احوالی

سیندیردی قـــــاناتی دالاندی گئتــــــدی

 

تهمئتــــــــه دوشنامـــــــا آجــــی دیللره

تختِ روانینــــــــا اوزانـــــــدی گئتــــــدی

 

وفــــــــا اهلــــــی وفــــــــــاداراوزائلینه

آغلارگــــــوزله گوزوسولاندی گئتــــــدی

 

روحــــــــونواوخشامـــــادی بیرهمنفس

فرصت تاپیب ائــــوی دولاندی گئتــــــدی

 

گـــــــــوزوآچیلمادی گولـــــــــه گولدوره

آنلی آچیـــق حقّـــــه داراندی گئتــــــدی

 

محبّت ائلـــــــه دی گئلـــــــــیب گئده نه

تأسّفلـــــــــردرده قـــــاداندی گئتــــــدی

 

قان یالادی قان ایچـــــره آغــــــــلارگوزو

ائل آراسی قــــــانی جالاندی گئتــــــدی

 

نـــــــــازی ساتــــــــدی نارا نازی آلان اُو

حق سئسله دی حقّه نارلاندی گئتـــدی

 

اودوزمــــــــادی وجدانیـــــــــنی شرفی

دونیاسینــــا بیرباش دولاندی گئتــــــدی

 

اوره کـــــــدن چیرپیـــــندی ائلین غمینه

غوصّه یئدی غمه دوغــراندی گئتــــــدی

 

آدینــــــــی یازدی تاریخـــــــه یاشاسین

تاریخ بویوجـــــــاهانی داندی گئتــــــدی

 

نازی ســــــرابدی جاهانین عشوه سی

ساودی عومـــــورنازاآللاندی گئتــــــدی

 

ائلــــه ائییـــــــــلدی فــــــــراز عشقیده

مصیبئتــــــی ائله تاپــــتاندی گئتــــــدی

 

قــــــــدرین قدرتینــــــــــــه بئل باغلادی

تقدیره بوغــــــولدو داغلاندی گئتــــــدی

 

گورمـــــــه دی بیرگولئش انسان حیاتدا

آخیـــــــردا ائللـــــره آغلاندی گئتــــــدی

 

یولــــــونوتاپشیردی گـــــئله جئخ نسله

عشق لباسیــــلا ســازلاندی گئتــــــدی

 

آدینــــــی قاتــــــــــدی آدلارا یاشاسین

آدامالک ائلــــــــــــده آدلاندی گئتــــــدی

 

بـــوطــــــواف کعبــــــــه دن باش بشره

تانیـــــــدی حقّینــــی ایناندی گئتــــــدی

 

چئتینلیقـــــــده ساودی عومـــورباغینی

گئدن گونو عشقـــــه دایاندی گئتــــــدی

 

حــــــــرامی اللروارایشـــــــــین ایچینده

اوره گی بوغمـــــدن بولاندی گئتــــــدی

 

ثــــــــوابی واردی عـــــــارف بوایشلرین

دئنـــــــه حقیقتــــــه بویاندی گئتــــــدی

 

نه گـــــــوزه ل سئودادی حیات عشقینه

یاخـچی پیسی بیلدی آراندی گئتــــــدی

 

بودونیــــــانین آتـــــــــدی همُّ   وغمّینی

اودونــــــــیانی ثبتی قازاندی گئتــــــدی

 

توپراق آلــــدی کامیــــــنا توپراق سرین

راحتِ جان تاپـــــدی بویلاندی گئتــــــدی

 

توپراقدانیــــــــخ توپراقا ائیــــــدی گردن

فخر حیـــــــــات اوندا یاراندی گئتــــــدی

 

جــــــــــاویدان زندگی ســــــــرای باقی

آبادائـــــوی روحـــــوجانلاندی گئتــــــدی

 

حُــــــــریاشی یا بارگـــــــــهِ عشقیــــده

مئخمئصه دن اوزاق تاولاندی گئتــــــدی

 

محمـــــــــودا باش ائیمه لی ییخ تقدیره

تسلیم اولـــدو حقّه آسلاندی گئتــــــدی

 

یازدی داشـــــــا ســــون آدینی قهرمان

داش ویقاری اوستوداشلاندی گئتــــدی

 

بیــــــــرده قاییتمازگـــوره غم دونیاسی

تابوتــوندا(مسعود)یایلاندی گئتــــــدی

 

قـــــــورتولدوغم دورانی گـــــورمئزداها

غمدی جاهان غمخانا ساندی گئتـــــدی

 

روحـــــــــوبلنــدپروازی ســــــــویِ خدا

قـــاتیشدی توپراقا قویلاندی گئتــــــدی

 

 

+ نوشته شده توسط مسعود ابراهیمی در یکشنبه بیست و دوم تیر ۱۳۹۳ و ساعت 15:48 |
اتحاف اولونور انجمن ادبی حافظ اردبیله ومحترم اهالی سینه:

=====================================

داستان(سوری)زنی که تک وتنها درشهرستان اردبیل عاشقانـــه

 زندگی میکنددنبال یارگمشده اش وذوب درافکارخویش به خیالش

وصال حاصل خواهدشد ولی باکمال تأسّف دیگر دیرشده...وووو....

گله کردند دوستان فارس زبانم...من نوکرهمگان هستم اینهم فی البداهه 

 تقدیم هموطنان عزیزایرانی یم که زبان ترکی رابلدنیستند:

ســــــــوری دل داد بردلی دیــــوانه شد

بال وپرســــــــوزاندتـــــــن پــــروانه شد

 

عاشقــــی دلسوختــــــه دروادیِّ عشق

مهرورزیـــــــــــدازدرون بـی خــــانه  شد

 

فخرِ پـــــــــروازداشت اوســـــــــویِ خدا

زدقــــــــدح ازعشقِ ناب مستــــانه شد

 

مستِ دیـــــــــدارمــــــرادش نامـــــــراد

گشت ازین وصل ووصـــــــال ویرانه شد

 

شورحـــــــال داشت دربهـــــــــارِزندگی

تیرخـــــــــــوردتیرِجفـــــــا حنّـــــانه شد

 

بختِ نافرجـــــــــــــام یافت قهـــــرِ فلک

غم گرفت سوزِفــــــــــراق غمخانه شد

 

اشک ریخت هرروزوشب بربختِ خویش

ازحیـــــــاتِ بیــــــــــدلان بیــــــگانه شد

 

عـــــــاشقان دانند(مسعود)این حــدیث

پـــــرکشیـــــداوج وفــــــــــا فرزانه شد

 

ســـــوری ازجان خویش راتسلیم نمود

برکسی که دوست داشت جـانانه شد

 

ســـــوری بـــاروحِ بلنـــــــدِخـــــویشتن

عشـــــق را آغـــــــازکردافســـــانه شد

 

 

=====================================

   ((ســـوری دیوانه دئگیل))  

            دوشمویئن عشق اودونا،سورینین بیلمئزحالینی

                                 یانـــــــــاعشق آتشینـــه،یانــــــــدیرااوزاقبالینی

            بوحـــــــرارتلی نفس،منـــده دی من باختی قارا

                                  یاندیم هیجــــــــران غمینه،آتمیشام دونیاقالینی

            نئچه ایللرساوی شیب،تاپمامیشام فرصت وصل

                                  یوخـــــــلویام زاروفغــان،(مسعودا)دِه احوالینی

             نه جفادیر گوره سن،آغلی ییر آخشام سحــری

                                  آغاردیب ساچـــــــــلارینی،یاندیریب پروازبالینی

             اوچـــــــــابیلمیریارینا،یاردئیـــــــیر یاردان آرالی

                                  وئریب الــــدن توانی،بوشلامیر عشقین دالینی

             اوجاداغــــــلار ویقاری،عشقیدن آلـــدی قراری

                                  چیغنادی چیغنیرحله،سیلمه دی عشقین خالینی

             بئش خالین هربئشیده ،مال ومنال وارساییلیر

                                  اونا ثروت دئمــــــه لی،ایتیـــردی دونیا مالینی

دوستان:رحمئتلیک عاصم اردبیلینین(قــــــانلی سَحَر)کتابیندا سوری نین

داستانینی اوخودوم...برحسب وظیفه منده ایسته دیم ادای دین ائلی یم

بوپاک عشقین برابرینده ودئیئم سوری دیوانه دئگیل .......اُواوره ک وئریب

اوره یه آلله قانونوندا موبارک بیرباخیشدی اگروسوســــه دن اوزاق اولا و

موبارک باغیشدی آلله یارادیب اوره کلــــــــرده تابوحرارتلی نفسلــــــــــه

انســــــــانلاربیربیرینـــــــــه علاقه یئتیرسینلر عــــــــــائله قورماغ اوچون

(موجودات بوعشقیدن مستثنی دئگیل)..............بساجای تأسّف ویصاله

یئتیرمی یئنه دئییللر دیوانه.....ووووو.....

 

ســـــــوری نین دردینـی بیلمئـــزاُوکی پروانه دئگیل

یانـا عشق آتشینـــــــــه عـــــــــاشق جـانانه دئگیل

 

ســــــــوری بیرقـــوش اوچابیلمیر قاناتیندان یـارالی

حــــــــریم عشقــیده سلطانـــــــــدی غریبانه دئگیل

 

آدی آفاقی گئـــــــــزیر سازِوجــــــــــودونــدا وفــــــا

نغمــــــــه دی اوزیارینـارفتـــــــــاری خصمانه دئگیل

 

قوجالدیب آیریلــیق ایللـــــــردی یارینــــــــدان آرالی

قــــــــارالی ائینی باشی گورکئمــی شاهانه دئگیل

 

گئیمه دی توی لبـاسی ساودی عومورونون باهاری

غــــــــرقِ ماتــم یاشـــــــــــادی نازی فریبانه دئگیل

 

اوجاداغــــــــلارویقاری قهـره بورئنـــــــــــدی غمینه

دئمه سین گورمــــــویئن غم زولفـــوپریشانه دئگیل

 

دولانیرچـــــــوللری حیــــــران ده لــی دیوانه کیمی

قـــــــــاراباختین قــاراسی اونـــــــداحکیمانه دئگیل

 

لیــــــلا تک مجنونـــــا یاسلــی توکورگوزیاشلارینی

سَحَــرآخشام ناهــــــــاری قلبیــــــدن ویرانه دئگیل

 

ایستی ییروصله چاتا یوخدوزامان واخت ساویشیب

ساویریرکــــــول باشیناهرگونو جــــــان جانه دئگیل

 

یانــــــــدی عشق آتشینــــــه آغلادی ایللرهــارایی

عرشیــــــــده فرش بیلیر ســــــوری جداگانه دئگیل

 

عشقیــــــــدن عشقیدی افسرده ائدیب زاروفغـــان

مستِ دیـــــــــدارِمـــرادشهـــــــرتی افسانه دئگیل

 

آلیب حقــــــــدن قدحِ عشقینی عـــــــــاشق نظری

شورِحـــــــالدی تاپیب یانماخـــــدا اُومستانه دئگیل

 

دُزدو یانمـــــــــاخ هنرِعشقیـــــــــدی فــــــریادبشر

ولی عشق بیلمی یئــنه ســــــــوزوفهیمانه دئگیل

 

محبِّ اهلِ دل ایستیـــــــربیله دونــــــــیاسی نئدیر

کــــــــــونول وئرمیش کونولا فتنـــــه وفتّانه دئگیل

 

آغلیرهردن اوزونه سیلسین اُوهیـــــــجران غمینی

غمی باشدان آشیریب غملــــــــره بیگانــــه دئگیل

 

آغاردیب ساچـــــــلارینی بئل پوکولوب قامتِ سرو

تک یاشیر اردبیلـــــــــده آخ نئجــــــــه حنّانه دئگیل

 

گئجه سی یوخ گـــــــونوزو تارگورونورداربوجهـــان

گـــــــــوزونه گــوزلرینــــــــــه دُرّودوردُردانه دئگیل

 

دئیَئـــــــر یوخدوهامی دا انسان آدیــــلا یاشاسین

اُوکی تحقیــــــــرائلی ییر رفتـــــاری مردانه دئگیل

 

ذوبِ لاهـــــــــوتِ ازلدی حیاتی عشقه یاخـــــــون

ســـــــــــوری یه فخرساتان نازی سفیـهانه دئگیل

 

عقلـــــــی واردی ذکاسی هوش یئرینده مهر منیر

آی بشر ســــویله اُودلـــــــــداده دی دیوانه دئگیل

 

ائییلیب عشقینــــــــــه عشّاقه نفسدیروجــــــودو

تانی یان باش ائیه جئخ نالـــه سی جاودانه دئگیل

 

یازیلیب تقدیرینـــــــــه آغلی یا آخشام سَحَــــــری

آغلادی ایللـــــــــری دونـــــــــیا اونا کاشانه دئگیل

 

نئجه دُورمئــــــــک اولاربیربئیله فــــــــراق آتشینه

دُوزدودوستلاردُوزه جئخ ســــــازی وقیحانه دئگیل

 

عصمئته مالک اولان شخصــــــــیدی پروازی خــدا

کــرامت اهلی مریــــــــد عشقیده بی خانه دئگیل

 

عاشیقین حسن کمالینـــــــدا یارانمیش باهـــاری

جاویــــــــدان زندگی (مسعود)اورا غمخانه دئگیل

 

 

 

 

 

 

 

 

+ نوشته شده توسط مسعود ابراهیمی در سه شنبه دهم تیر ۱۳۹۳ و ساعت 23:9 |

فرارسیدن ماه مبارک رمضان را برجهان اسلام تبریک میگویم

         ((ماه رمضان))....فارسی

رمضـــان ماه مــــــــبارک بجهان شهرِ خــــــدا

رحمتش شامل حــــــــال همگان ساز جـــــدا

 

برای وصــــــل به معشوق بپاخیــــــــزیم همه

گــوئیم اللهُ صمد بنده ایم محتـــاج یک صـــــدا

 

نئیـــــــــم غافل زخطا عبدِ گنـــــــــهکارمنـــم

میکنم سرکه بگــــویم جان خویشتن رافـــــدا

 

برهرآن عــاشقِ مخلص ندارد غبطـــــه درون

وظیفـــــه برمنِ افتـــــــــاده کنم عهــــــــدادا

 

فخـربربوالبشردروادیِ عشق(مسعودا)گــــو

برابرمینمایـــــــــد زنگی سفیـد شاه وگــــــدا

=======================

 

        ((اوروجلوق آیی))....ترکی

گئلــــــدی رحمت آیی دوستلار ائیلین سلطان آییدی

قرآنیــــــــــن نــــــازل اولان گــــــــونلری قرآن آییدی

 

یاغــــــــــدیرا حقِّ ازل نعمئتینی خیــــــــلقت اوچون

اوروجـــــــــلوق آلله آیی خیلقئـــــــــته مهمان آییدی

 

ملائک رقصـــــه گئلیب عرشیـــــده فرش بایرام ائلیر

بوگـــــــــوزه ل گونلری اسلامــــــــــدا خُرامان آییدی

 

فضلیــــــــدی عبدینه عُبّــــــــادی گئرک سجده ائـده

شبِ قــــــدرینـــــــــده مسلمانــــــــلارا فرقان آییدی

 

شهــــــادت شربئتینی ایچــــــدی بوآی مولاعلی(ع)

محرّمــــــــدی علی یه(ع)آغلـــــــی یاخ پیمان آییدی

 

گوستــــــــردی حُسنِ کمالیندا اولان عدلی علی(ع)

باغــــــــیشی حقدن آلیب دهریـــــده احسان آییدی

 

محبّـــت وادیِ ایمانیـــــــــده پیمـــــــــــانِ شــــــرف

شــــــــرفِ حقّ حضـــــــــور مِـــــــــهرِفروزان آییدی

 

یانا یـــــــوخسول چــــیراغی آی تانی یان آللاهیـنی

یانــــــــدیران حـــقّ اوزودو بیزلــــــــره فرمان آییدی

 

آپـــــــاراخ وئردیقی نعمتــــــــدن کاسیبلارائوینــــــه

یاراداخ حـــــــق ده یه نی شــــــــادیِ دوران آییدی

 

(مسعود)احسان ائله احسان علیدن(ع)ارث یئتیریب

یئتیـــــــرامدادینه یوخــــــسوللارین منّــــــــان آییدی

 

رحمئتی شامـــــــل اولار بیل گیله رحمـــاندی رحیم

اُوگوزه ل تانریمــــــــیز آفاقیــــــــده رحمــــان آییدی

 

قوناقیـــــــخ هامّی میز حقّه قوناقـــــین وارقوناقی

هرکئسین قدرتیــــــــنه باغلیـــــــــدی میزبان آییدی

 

کاسیب دولتــــــــلی هره اوزقـــدرتینده دئمـــــــیرم

پـــــــوللولاراحسان ائـــده اصلیـــــــده انسان آییدی

 

انسان اشــــــرف یارانیب خیلقئته اشـرف یاشی یا

تاکـــــــی ثابت ائـــــــده انسانــــــــلارا جانان آییدی 

     (ترجمه):

     دوستان ماه رحمت آمد برماههای سال سلطان است

     روزهای نزول قران وماه قران است

     درین ماه می بارد نعمت حق برای خلقت

     رمضان ماه خدا برای خلق ماه مهمان است

     درعرش ملائک میرقصد ودرزمین خاکیان جشن میگیرند

     فضلست بربنده اش باید سجده کندبندگانش

     شب قدرش برمسلمانان ماه فرقان است

     شهدشهادت را مولا علی درین ماه به سرکشید

     ماه محرّم علیست بایدگریه کنیم ماه پیمان است

     علی(ع) ازحسن کمالش نشان دادعدالت خویش را

     فرمان عدالت را ازحق گرفت ماه احسان است

     دروادی ایمان محبّت پیمان شرف میباشد

     شرف حق حضوردارد ماه فروزان است

     تاچراغ بی بضاعت روشن شودای آن که خدارا میشناسی

     خداوندخوداین چراغ راروشن میکندبرای مافرمان است

     ازنعمئتی چه برای ماداده به خانه مستمندان ببریم

     تابیافرینیم آن چه خدافرموده شادی دوران است

     (مسعود)احسان کن احسان کردن ازعلی به مارسیده

     برداد فقرابرس چراچه ماه منّان است

      رحمتش شامل حال شما میشودچون رحمان است ورحیم

     آن خداوند جلیل برای جهانیان ماه رحمان است

     همهءمامهمان برخداوندهستیم ولی مهمان هم مهمان دارد

     هرکسی قدرتی دارد پس ماه میزبان است

     فقیروغنی هرکس نسبت به توانائیش من نمیگویم

     پولداراحسان کند دراصل ماه انسان است

     انسان اشرف خلقت نام گرفته باید شریف زندگی کند

     تاثابت کند انسان بودن را برانسانها ماه جانان است

 

 

 

 

 

جانان آییدی

 

 

 

 

+ نوشته شده توسط مسعود ابراهیمی در شنبه هفتم تیر ۱۳۹۳ و ساعت 4:24 |

              ((زدوستان نوامیدم))...فارسی

درین دنــــــــــیا وفــــاداری ندیــــــدم

گلی خوشبــــــوزگلـــزاری نچیــــــدم

 

محبّت کـــــــردم بعضی ها نفهمــــید

به تهمت بست دشنامش شنیــــــدم

 

هرآن نازیــــــدبرمن مــــــردونامــــرد

زجــــــان حکـم ادب نازش خریــــــدم

 

زتن سوحتم چـوشمع برآشنا دوست

جفـــــــابارم شدوآتــــــش خریــــــدم

 

چنــــــــان آشفته حالم دیــــده گریان

گرفــــــــــتاربلایـــــــــای شدیـــــــدم

 

به هرکس دل فکندم(مسعودا)گـــــو

شکست قلبــم زدوستان نوامیـــــدم

 

فــــــــرازعشق سبحـــانی درین سو

محــبِّ اهـــلِ دل حقّــــــــا مریــــــدم

 

برآن دلـــــــبردلـــــــم آرام بخشیــــد

طُمئنیــــــنه رهِ عرفــــــان گزیــــــدم

=====================

 

         ((کونول وئردیم کونولا))....ترکی

(آهسته اُولوم)

کونـــــول وئردیم کونولا،کونلومو ویران ائلــــــه دی

آغلاتدی هرگئجه نی باغریمی آل قـان ائلــــــه دی

 

سئله دوندو گـــــــوزومون، یاشلاری آهسته اُولوم

نه جفــــــادیر گوره سن،دیــــدهءگریان ائلــــــه دی

 

قاراباختین قــــــاراسی،منده دی مجنــــــون قَدَرَم

یاندیم لیــــــــلا غمینه،یاندی دل افغان ائلــــــه دی

 

منی منلـــــرتانی ییر،(مسعودا)ســـــــویله قدریم

یاشادیــــــم آیلاری ایللر،غمــه مهمان ائلــــــه دی

 

ده لی لرتک گــــــئزیرم،چوللری یوخــــــدورقراریم

آغارتدی ساچلاریمی،زولفـــو پریشان ائلــــــه دی

 

قارالمازبیـــــرداهی بو،ساچلاریم گورسون گولونو

عرشیده ناله سئسیم،بولبــــولِ نالان ائلــــــه دی

 

اُوخـــــــورام نغمه می هر،حالدافـــــــراق آتشینه

کوزه دوندوم کوزاُولوب،فرهــادِ دوران ائلــــــه دی

 

 

 

 

+ نوشته شده توسط مسعود ابراهیمی در یکشنبه یکم تیر ۱۳۹۳ و ساعت 0:15 |

روزمستصعفان را گــــــرامی داشته،میلادِباسعــــادتّ منجیِ عالم

بشریِت اُسوهءجهان خلقت قائم آل محمّد(ص)آقا امام زمان(عج)را

برمنتظرانش تبریک میگویم:

 

          ((مهدیِ موعود-عج-)).....فارسی

سعـــــــادت روزِ میلادش،مبارک برهرآن حق جو

ظهورِمهــــدی موعود(عج)،کندعدلِ علی(ع)رارو

 

جـــــــهان درانتظارِتو،بیا ای یوسفِ زهـــراء(س)

نشان دِه قـــــــدرتِ خالق،بگــــــوآن نابکاران کو

 

شکستــــــندحرمتِ انسان،بــــرادر رابرادرکشت

یقین بینند جزایِ خویش ،پریشان حال درآن سو

 

جهان فانیست فنا(مسعود)،طمع برچیــن ازدنیا

نیــــــارزدمال وزر مسند،به سنّاررشتــــه تارِ مو

 

برایِ عزّتِ عقـــــــباء،جبین سای برتـــــرابِ پاک

درین میدانِ توحیــــــدی،بحق روی آورازحق گو

 

حقیـــــقت وادیِ عشّاق،مریدان منتــــــظرمانند

رسدروزِفـــــــرج میعاد،زمانِ وصل،ظهــــــــورِاو

========================

 

        ((صاحب الزّمان-عج-).....ترکی

قــــــــادرآلله نه زامان، دردلره درمــــان گئله جئخ

بورویــــــوب عالمی غم،غملره سلطان گئله جئخ

 

یاغیــــــــر نکبت جاهانا،خلـــــــق پریشان دولانیر

نخبــــــــهءحـــقِّ ازل،عــــــــادلِ دوران گئله جئخ

 

ایکی دونــــــیاآغاسی،احمدِمحمود(ص)بالاسی

بولبــــــــولِ باغِ جنان،نغمــــــــهءجانان گئله جئخ

 

باغلی یا پیمــــــــانینی،باغلادی حقّیـــــــله اوزو

باغلاناخ پیمانیـــــــنا،حقّیـــــــدن پیمان گئله جئخ

 

پیمان انسان قراری،حقّـــــــه اینانسین یولــــونا

یولوقــــــــرآن یولودو،ناطــــــــقِ قرآن گئله جئخ

 

غمله دورانی ســــــــاوان،بیزلریخ بیزلرنه جـــفا

توکه نه غملریمیر،صاحب الزّمان(عج) گئله جئخ

 

زامان بیزلئـــــندی بیزیخ،گوزلویه نی گوزلوراوزو

گوله دونیانین ئوزو،مهدی(عج)خُرامان گئله جئخ

 

فرازِعشقیــــــدی(مسعود)اینــــان حق،فرمانینا

عدل فرمــــانین آلیب،عدلیــــده دیوان گئله جئخ

 

 

 

+ نوشته شده توسط مسعود ابراهیمی در چهارشنبه بیست و یکم خرداد ۱۳۹۳ و ساعت 19:49 |

 

         (سلامِ گرگ)...فارسی

                  (سلام گـــــــرگ هرگز بی طمــــــع نیست)....فاطمه رحیمی

ریــــــــایِ ریـــــب کاران بی ولــــــع نیست

 

هــــــــوایِ خوردن انداختــــــــه ست برسر

همـــــــــان گرگی که گـــــوید دوست برخر

 

ریــــــــاکارهمچــــــــــــنین احــــــــوال دارد

چــــــــوروباه حیلــــــــــــه گرامثــــــال دارد

 

من آن پیـــــــــرِ فتــــــــاده دیدم این حــــال

جهان افسانـــــــه(مسعود)گوهمه قـــــال

 

فــــــــریبِ نازِآن خــــــــــــوردم جوانـــــــی

به ســــــــرآمدنشاط وشـــــــــادمانــــــــی

 

نشـــــــــــدروزی بخنـــــــــــدم روزگـــــاری

زمــن آه وفغــــــــــان مــــــــاندیادگــــــاری

 

پیــــــــامِ من بـــــه دوست وآشنـــــــــا این

بینـــــــــدازید ریــــــــــابـــــرپایــــــــــهءدین

 

 =======================

        (سوس دئیلیم)....ترکی

سوس دئیلیم سوسمالی سان،یوخساایلان تک چاخاجاخ

اُوپریســــــــا دئدیقین،سانمــــــــا کی عشقـــــه دولاجاخ

 

دین دانیــــــش ترسه سینــــــــه،دُوزسوزه یوخدوراینانان

سندن بیر کـــــــــوزاِونوبــــیل، آتشِ هیجــــــــران قالاجاخ

 

گــــــــول اولوب گول قوخـــــاسان،یوخدو بوغمدن فرارین

چئکه جئــــــــخ سن غمینی،قهرینــــــــه رنگین سولاجاخ

 

(مسعود)ســــــاودی حیاتی،گورمه دی گولسون ئوزونه

بوجــــــــهان گولمویه جئخ،گولمه دی جــــاندان سالاجاخ

 

+ نوشته شده توسط مسعود ابراهیمی در دوشنبه دوازدهم خرداد ۱۳۹۳ و ساعت 17:57 |

بعثت رسول اکرم حضرت ختمی مرتبت محمّدالمصطفی(ص)را

    برجهان اسلام تبریک میگویم.

===================================

(بِسم اللّه الّرحمن الرّحیم)

    اِقرَا بِاسمِ رَبِّکَ الّذی خَلَقَ(بخوان بنام پروردگارت که آفرینندهءعالم است)

    خَلَقَ الاِنسانَ مِن عَلَقَ(آن خدائی که آدمی را ازخون بسته بیافریذ)

    اِقراءوُرَبُّکَ الاَکرَمَ(بخوان که پروردگارتوازکریمترین کریمان عالم است)

 

          ((اِقرَاءیامحمّد-ص-))...فارسی

شب چراغی دربـــیابان ستم ظلمت ربود

خـــــــانهءتاریک مارا درجهان روشن نمود

 

کیست اوازآسمــــان عشق تابیدن گرفت

اومحمّد(ص)ختم ارسُل برجهان آمد فرود

 

درحــــــــراءپیرمــــــرادم عشق را آوازداد

گفت اِقــراءیامحمِد(ص)هاتفِ غیبی درود

 

آن زمان مــــــردم اسیر لات بودندو هُــبَل

کلِّ عـــــــالم در اسارت ناله وافغـــان بود

 

شهپـــــــردینِ خــــــداآزادهءهردوجـــهان

باطلـــــــوعِ آفتابش ناله ازدلــــــــها زدود

 

(مسعودا)آزاده ومهمــــان حقّی باغروب

درحریم اقدس آن منّـــــــــان راباید ستود

 

           ((محمّد-ص-))......ترکی

بلی ای صاحــــــبان علم ومعرفت فضای بیکــــــران عشقیده حقیقتی

آحتارمالی ییخ تاحقّـه قاویبشاخ،ستایش ائیله مه لی ییخ تاشیطاندان

ساویشاخ،کرامت الهیدن الهام آلمالی ییخ تا کائناتلا باریشاخ،یولومــوز

یوخدو مگر زهدوتقوائیله حقیقتی تاپیب وحقله دانیشاخ،محمّدین(ص)

     امّتی ییخ رسالت باغچاسیندا آلاله لرله قاریشاخ.

 

نغمــــــهءحق سن جاهاندا ایمانین واردیر محمّد(ص)

پــــــرتو نــــــــور الهی قــــــــرآنین واردیر محمّد(ص)

 

دردیــــــــار عشقِ هستــــــــی نام: احمد مصطفائی

صاحب کـــون ومکانسان سلطانین واردیر محمّد(ص)

 

ختــــــــم ارسُل درنبوّت شاهِ شاهــــــــــانِ جـــهانی

وسمهءخلقت همـــــــائی پیغامین واردیر محمّد(ص)

 

مـــــــــژده سن پیکِ بشارت برجــــــــهانِ جـــاودانی

ای کبـــــوتر بالِ خوشنام آل قانین واردیر محمّد(ص)

 

لاله لرلــــــــه آشناسان باغِ رضـــــــــواندیر مکانیــن

رهبردین مبین سن پیمـــــــــــانین واردیر محمّد(ص)

 

پیــــرو سلطانِ دینـــــــــم عاشقِ بیبـــــــــاکِ خلقت

(مسعودا)سویله جاهاندا حیرانین واردیر محمّد(ص)

 

 

 

 

 

+ نوشته شده توسط مسعود ابراهیمی در شنبه سوم خرداد ۱۳۹۳ و ساعت 18:0 |

پیشاپیش روزپدر را گرامی داشته میلاد یاسعادت مولا الوحّدین اسوهء جهان

 خلقت علی(ع)رارابرجهان اسلام تبریک میگویم.

====================================

((تشکّرازمردها))

زنِ نیک بین :سرودی شعربرمرد          نکــــــردی مــــردرا ازکار دلسرد

تلاشگرهست دروادیِّ عشّــــاق          سراپارنــج دوران می کـشد درد

شب وروز(مسعودا)گــــودرتقــلّا          تشکّــــــرباید ازاین مردهـــاکـرد

توهم افضــل ترازمــــــردِامینــی          چراکه مـادری شایسته یک فرد

 توافـــــق ازفـرایـض تانبـــــــازیم          قمارست زندگی بازی چنان نرد

 

          ((میلادعلی-ع))(روزپدر).......فارسی

پدرآن ســــــــوزِحیات ،بادلِ پربـــــــــارِ سفــر

درّدرلاکِ صــــــــدف،بحرِ وفــــــــــا تاج به سر

 

مهـــــــربان ترزپــــــــدر،نیست درین دارِفــــنا

روشنی بخشِ حیاتست وجـــــــهان،نـــورِقدر

 

سراپانغمـــــــهءحق،دردلِ شبهـــــــای سیاه

آفـــتاب خــــــــانه اش،نورِخــــــدا هست پدر

 

الف قــــــــدلام کند،اخــــم نیــــــارد به رخش

تاکه غمگــــــــین نشود ،برغم او نـــــــازپسر

 

پینـــــــه دردست چنان،سبزنهـــــاد می نگرد

برجــــــــهانِ عرفاء،فخرحیــــــــات وقتِ حضر

 

(مسعود)آرامش جان،گوئی من هم یک پدرم

ندهــــــــم عمـــــــرفنا،نغمـــــهءدل رابه هدر

 

روزِمیـــــلادِعلیست،مرغِ همـــــــا برسرِخلق

گویم تبریک به جهان،اســـــوهءخلقست بشر

 

           ((حضرت علی-ع))........ترکی

عالمِ معنــــــــــاداعلی،حــــــــامیِ قرآنیمیز

باغِ ولایتـــــــــده علی،بلبـــــــــــلِ الحانیمیز

 

پیک خــــــــرامان سحر،مـــــــژدهءامّت ولی

صبحِ شفاعــــــــتده علی،نغمــــهءارکانیمیز

 

رهبــــــــرآزادهءدین،مرغِ بلنـــــــدبالِ عشق

مهــــــرومجبّتــــــــــده علی،باغِ خرامانیمیز

 

هستی عالمده غدیر،نغمه سیدی غمگسار

قهــــر طبیعتــــــده علی،کشتیِ طوفانیمیز

 

میرِجـــــــهان حاکم شرع،درگـــــــذر زندگی

علمِ شریعتـــــــده علی،شاهــــدِ دورانیمیز

 

شاه ولا شهپـــــــرِدین،گوهـــرِ بی تا سفیر

شهرکرامتــــــده علی،حاکـــم وسلطانیمیز

 

یارِ محمّد(ص)دئمـــــــه لی،پیر مرادو مـرید

کوی فضیلتـــــــده علی،مـــونس جانانیمیز

 

خلقت هستیـــــــده بشر،فخرزمان آدلانیب

طیِّ طریقـــــــتده علی،مرشــــدوپیمانیمیز

 

(مسعود)اونوتــما بوحیات،فانیدی وارآخرت

روزقیامـــــــتده علی،شمـــــس فروزانیمیز

 

+ نوشته شده توسط مسعود ابراهیمی در یکشنبه بیست و یکم اردیبهشت ۱۳۹۳ و ساعت 23:23 |

آمارگیر

| وبلاگ